Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenuttag

Foto: Gunilla Lindbladh

Just nu är vattennivåerna i länets sjöar, vattendrag normala för årstiden men grundvattennivåerna är fortsatt låga. Bristen på vatten kan ställa till med problem för jordbruksproduktion och djurhållning. Nedan skriver vi om vad som gäller generellt för vattenuttag.

För vattenuttag ur åar, bäckar, sjöar och andra ytvatten, så krävs att man antingen har sökt tillstånd från mark- och miljödomstolen eller att man gjort en föregående anmälan till Länsstyrelsen om saken. Om det är tillstånd eller en anmälan som krävs beror på hur stort vattenuttag man vill göra.
För uttag av grundvatten krävs som huvudregel också tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Undantag från ovannämnda tillstånds- och anmälningsplikt är dock om vattenuttaget syftar till ett husbehov (det vill säga sitt egna hushåll) eller om vattenuttaget avser en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning, såsom när kreatur behöver dricksvatten. Att vattna sina grödor räknas dock inte in här och kräver därför antingen tillstånd eller anmälan. Trots undantag behöver man ta hänsyn till miljön och vid risk för skada på miljö eller människor är undantaget inte tillämpbart utan åtgärden behöver då anmälas eller tillståndsprövas.

Ännu ett undantag från anmälnings- och tillståndsplikten är om ett vattenuttag varken påverkar allmänna intressen (till exempel naturen eller vattenmiljön) eller enskilda intressen (till exempel grannarnas brunnar med mera). Med hänsyn till de just nu låga vattennivåerna i sjöar, vattendrag och grundvatten är det dock inte sannolikt att undantaget skulle kunna tillämpas på vattenuttag. Det är den som utför åtgärden som har bevisbördan för att undantaget kan åberopas.

Att inneha tillstånd för ett vattenuttag innebär i mångt och mycket en förutsebarhet för hur mycket vatten man får ta ut och när det får ske. Tillståndet är därför viktigt för den långsiktiga planeringen av hur verksamheten kan bedrivas. Ett tillstånd är därför ofta att föredra, även i de undantagsfall som nämnts ovan.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenuttag oavsett om någon har tillstånd eller inte. I den egenskapen får Länsstyrelsen frekvent in samtal om vattendrag som är torrlagda. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen erinra alla som tar ut vatten, oavsett om man har tillstånd eller ej, att man är skyldiga att följa upp sin vattenverksamhet genom så kallad egenkontroll.

Kontaktpersoner för frågor gällande ytvatten

Åsa Ottosson Citron, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
asa.ottosson.citron@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 71 60

Liselott Nilsson , vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
liselott.nilsson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 73 73

Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
asa.fredriksson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 71 78

Ivi Pettersson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg  ivi.pettersson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 74 30

Kontaktpersoner för frågor gällande grundvatten

Monica Andersson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
monica.andersson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 7447

Linda Westeson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
linda.westeson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 7322

Kontakt