Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenuttag med hänsyn till de låga yt- och grundvattennivåerna

Vatten

Foto: Gunilla Lindbladh

Med anledning av den torra sommaren är det ovanligt torrt i markerna. Vattennivåerna sjunker i länets sjöar, vattendrag och grundvattnet påverkas. Bristen på vatten kan ställa till med problem bland annat för jordbruksproduktion och djurhållning.

Länsstyrelsen får många frågor gällande vattenuttag och bevattning och vill med denna information förtydliga vad man har att förhålla sig till.

Vad gäller vid bevattningsuttag ur yt- och grundvatten?

Miljödom/vattendom

Tillstånd kan endast lämnas av Mark- och miljödomstolen. Har man en miljödom, (tidigare vattendom) för sitt vattenuttag gäller den med de förutsättningar som finns angivna i domen. Ofta finns det villkor som ska uppfyllas för att domen ska gälla.

Krav på tillstånd

Miljöbalkens huvudregel är att det krävs tillstånd för uttag av yt- eller grundvatten för bevattning. Mindre uttag av ytvatten kan anmälas till Länsstyrelsen.

Undantag från krav på tillstånd

Om det är uppenbart att uttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen är uttaget undantaget från tillståndsplikten. Kriterierna för vad som är uppenbart kan skilja sig beroende på från vilket vatten som uttaget görs. Det förekommer även lokala och regionala skillnader för vad som är uppenbart.

Krav på underlag

Det är den som gör vattenuttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen genom att ta fram ett underlag, vilket även krävs inför en ansökan om tillstånd. Detta underlag ska kunna redovisas om andra frågar eller klagar hos länsstyrelsen. Exempel på underlag och vad man behöver kunskap om:

För ytvattenuttag

  • Om vattendrag, dammar och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs
  • En undersökning av biologiska värden nedströms planerat uttag
  • En bedömning av om levnadsförhållandena försämras för djur och växter nedströms uttaget
  • Om andra som gör uttag nedströms får mindre vatten
  • Kontroll på vid vilka flöden och/eller vattennivåer det finns utrymme att ta vatten utan att riskera att skada sker enligt punkterna ovan, installation av en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare som markerar miniminivå för vattenuttag
  • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv måste man visa på att detta kan ske utan att t.ex. hindra vandrande fisk eller riskera annan skada nedströms

För grundvattenuttag

  • Om t.ex. närliggande brunnar, vattendrag, våtmarker och dammar kan få en sänkt vattenyta
  • En vattenbalansräkning för uttaget
  • En dokumenterad provpumpning och en beräknad avsänkningstratt ska göras
  • Om det finns risk för sättningar i byggnader

Fördelen med en miljödom för vattenuttag

En vattendom eller miljödom för ett vattenuttag är ett sätt att säkerställa sin vattentillgång och den investering det är att ha en bevattningsanläggning. En dom för ett vattenuttag innebär en rätt att ta vatten så länge man följer villkoren i domen. Vid långvarig torka med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer kan detta få stor betydelse. I domen regleras ofta hur uttagen får ske även under extrema förhållanden. Med en vattendom riskerar man inte förelägganden och förbud om att upphöra med vattenuttaget så länge villkoren följs. I tillståndsprocessen regleras även alla förutsebara skador som närboende kan uppleva. 

Länsstyrelsens roll – tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenuttag oavsett om man har tillstånd eller inte. Varje år får Länsstyrelsen in klagomål på att t.ex. vattendrag torrläggs p.g.a. vattenuttag. Om det visar sig att klagande haft skäl för sitt klagomål kan bevattnaren föreläggas om att söka tillstånd eller i värsta fall tvingas att upphöra med uttaget för att undvika skada.

Alla som tar ut vatten, oavsett om man har tillstånd eller inte, är skyldiga att bedriva egenkontroll över verksamheten. Uppgifter från egenkontrollen ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid begäran.

Mer information om vattenverksamhet hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/foretag/miljo/vatten/vattenverksamhet.html Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner för frågor gällande ytvatten

Liselott Nilsson , vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
liselott.nilsson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 73 73

Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
asa.fredriksson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 71 78

Charlotte Scholz, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
charlotte.scholz@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 71 59

Kontaktpersoner för frågor gällande grundvatten

Monica Andersson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
monica.andersson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 7447

Linda Westeson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg
linda.westeson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-223 7322

Kontakt