Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattendrag inventeras på historiska spår

Foto på kraftverket i Bockaskruv

Våra vattendrag rymmer många värdefulla spår av vår gemensamma historia. Men det är också spår och minnen som kan skapa problem för livet under vattenytan. Tillsammans med kollegorna i Blekinge och Skåne driver Länsstyrelsen i Kronoberg därför ett projekt som ska ta hänsyn till både viktiga kulturmiljöer och ett rikt fiskeliv.

Sveriges industrialisering är i stort sett uppbyggd kring vattendrag. Här finns fullt av lämningar såsom dammar, kvarnar, sågar, kraftverk, flottledsrensningar, fasta fisken, broar och bykhus – alla med en historia att berätta.

- Dessa kulturmiljöer är värdefulla spår av vår gemensamma historia och flera av dem är också uppskattade och vackra platser som betyder mycket för invånarna i bygden. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn till dem så att värdena inte går förlorade, menar Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie på Länsstyrelsen i Blekinge.

Samtidigt kan många av lämningarna försvåra för djurlivet i vattnet. Fiskar kan till exempel få svårt att vandra upp och ner i vattendragen och det finns få sträckor för att leka. Men det bästa för djurlivet är inte alltid det bästa ur ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv. Ett rikt djurliv skulle till exempel kunna gynnas av att dammar tas bort, genom att bygga omlöp eller återställa flottledsrensningar.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt där hänsyn tas till både kulturmiljöer och djurlivet driver därför länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne ett projekt där alla kulturmiljöer längs länens vattendrag ska inventeras och dokumenteras. På så vis får vi en tydlig bild av vad vi bör ta hänsyn till och vara aktsamma med. I våras inventerades Alsterån och just nu pågår arbetet för fullt med rapporten.

- Alsterån präglas av industrilämningar, inte minst järn- och glasbruk. Här finns till exempel spegelindustrin och dess historia i Fröseke, den rika bruksmiljön i Sävsjöström och pappersbruket i Alstermo, berättar Karl-Oskar Erlandsson.

Vad rapporten om Alsterån kommer att leda till för framtida åtgärder återstår att se. Först ska rapporten på remiss till ägare och verksamhetsutövare längs vattendragen, men också internt inom de tre länsstyrelserna för att säkerställa att de olika perspektiven finns med.

Kontakt