Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lag underlättar för vattenverksamheter

Den 13 juni beslutade Sveriges riksdag att anta den nya propositionen om vattenkraft- och vattenmiljö. Riksdagens beslut skapar nu möjlighet för ett snabbare och mer kostnadseffektivt vattenvårdsarbete.

De nya bestämmelserna kommer att gälla från och med 1 januari 2019 och länsstyrelsen kommer redan nu anpassa sitt tillsynsarbete utifrån detta.

Riksdagens beslut innebär att moderna miljötillstånd ska ske genom en prövning där ett nationellt helhetsperspektiv kommer att vara i fokus. Behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön ska dessutom vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft.

- Länsstyrelsen Kronoberg är positiv till lagändringen eftersom den innebär att vattenvårdsarbetet nu kommer att gå snabbare framåt samtidigt som arbetet med uppdatering av miljövillkor förenklas och görs mer kostnadseffektivt för den enskilde, säger Jan Grosen, vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen Kronoberg.

Den nya lagen innebär att vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag, som startats för att producera vattenkraftsel är skyldiga att ha moderna miljövillkor.

Samtidigt säger lagen att ett flertal av Sveriges äldre vattenanläggningar ska anses ha tillstånd enligt miljöbalken i och med att lagstiftaren ger begreppet ”urminnes hävd” en rättslig status som kan jämställas med miljöbalkstillstånd. Något som kan innebära att verksamhetsutövare med äldre dammanläggningar endast behöver ompröva sina vattenverksamheter, istället för att tillståndspröva dem.

Miljöfond kan ge bidrag

Regeringen ska även se till att det finns en nationell plan som anger tidpunkt för prövning av vattenverksamheter och i vilket sammanhang de ska prövas. För de vattenverksamheter som omfattas av kravet på omprövning och som tas med i den nationella planen, kommer det finnas möjlighet att ansöka om bidrag från en miljöfond.

Miljöfonden är privaträttslig och information om denna finns att läsa på vattenkraftensmiljofond.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jan Grosen

Vattenvårdsdirektör