Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbud

Beslut den 18 maj 2018.

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande föreskrift:

I Kronobergs län råder det från och med fredagen den 18 maj 2018 kl. 13.00 generellt eldningsförbud tills vidare.

Upplysningar

Omfattning av generellt eldningsförbud i Kronobergs län har kungjorts tidigare i länskungörelse 07FS2009:16.

Förbudet omfattar allt uppgörande av öppen eld utomhus, även i iordninggjorda eldstäder på marken om dessa inte har godkänts av räddningstjänsten.

Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Motivering

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s särskilda prognoser för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden bedömningen att brandrisken nu är och kommer att fortsätta att vara stor eller mycket stor en tid framöver.

Markfuktigheten är låg vilket gör att antändningsrisken är stor i stora delar av Kronobergs län. Risken för brandspridning i skog och mark nu är stor till mycket stor i större delen av länet. Prognoserna visar för den närmaste tiden på fortsatt värme och ingen eller obetydlig nederbörd. Detta gör att den generella brandrisken i Kronobergs län väntas kvarstå och skärpas den närmaste tiden.

Denna föreskrift gäller tills vidare.

Kontakt