Kronobergs läns författningssamling

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Beställa exemplar

Enstaka exemplar av Kronobergs läns författningssamling kan beställas utan kostnad. Vid beställning bör du ange föreskriftens nummer. Vid beställningen ska du även uppge ditt namn, utdelningsadress och gärna telefonnummer dagtid.

Kontakt