Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd 10 juni till och med 30 juni 2024.

Observera att vi inte får lämna stöd för en åtgärd som har påbörjats innan beslut om stöd har fattats.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Kronoberg totalt cirka 300 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Kronobergs län

Varje län kan prioritera utifrån lokala förutsättningar.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Kronobergs län prioriterar inkomna ansökningar både enligt god kostnadseffektivitet och enligt ordningen:

  1. Möjlighet till långsiktighet i skötseln, till exempel egna betesdjur.
  2. Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
  3. Bevara och gynna hotade hävdade naturtyper.
  4. Restaurering av slåtterängar.
  5. Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
  6. Riklig förekomst av kulturlämningar.

Restaurera tidigare hamlade träd

Kronobergs län prioriterar inkomna ansökningar enligt god kostnadseffektivitet och enligt ordningen:

  1. Att trädet ligger i eller i nära anslutning till odlingslandskapet.
  2. Nyttan av en restaurering och förutsättningarna att lyckas med hamlingen för det enskilda trädet.
  3. Förekomst av hotade arter.
  4. Närhet till andra värdefulla hamlade träd.

Hjälp vid ansökan

Vi visar här ett exempel på hur du kan ställa upp och räkna ut dina kostnader vid restaurering av ett hektar betesmark under två år. Fasta kostnader och enhetskostnader kan du läsa om hos Naturvårdsverket.

Statligt stöd för restaurering av ängsmark, betesmark och hamlade träd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på restaureringskostnader år 1

Åtgärd (1 hektar)

Enhetskostnad

Åtgång

Kostnad (kr)

Inhyrd underröjning

500Inhyrd manuell huggning

500Skördare

1 400Skotare

1 200Eget arbete, t.ex. risrensning

340
Exempel på restaureringskostnader år 2

Åtgärd (1 hektar)

Enhetskostnad

Åtgång

Kostnad (kr)

Eget arbete, stolpsättning

340Eget arbete, isolatorer

340Eget arbete, tråd m.m.

340Stolpar

40Isolatorer

240


 

Tråd, 2 mm

1,25Elaggregat

5 000Övrigt

500Summa för två år
Ansök om bidrag

Om du är intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder ansöker du i formuläret. Har du flera områden du vill restaurera skickar du in en ansökan per område.

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras.

Egen mark eller arrende * (obligatorisk)
Egen mark eller arrende


Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd
Exempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd.
Områdesinformation

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.
Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.


Exempelvis bete, slåtter eller hamling.
Kostnad
Bifoga egen uträkning.

Gör en uppskattning av hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta. Räkna även in eget arbete.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Postadress: Länsstyrelsen i Kronobergs län, enheten för jordbrukarstöd - handläggning, 351 86 Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss