Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

600 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

4

120

Lönsamt företag

1

50

Lönsam investering

1

200

Behov av stöd

1

250

Ökad sysselsättning

3

300

Nystartat företag

1

50

Ökad digitalisering

1

30

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar. Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast tre (3) månader i förväg.

Förändringar av urvalskriterierna i åtgärden förväntas 2024-01-01. Det innebär att lägsta gräns för att bevilja ansökningar om stöd kan komma att ändras för ansökningar som kommer in 2024.

Tidsperioder

2023

1 juli – 30 september, budget 1 000 000 kronor.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50% av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50% avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om en prioritering mellan två ansökningar med samma poäng behöver göras kommer detta ske efter prioriteringsordning beskriven i 2. kap 11§ förordningen (SJVFS 2022:27). Om den handläggande myndigheten behöver prioritera mellan ansökningar ska stöd beviljas utifrån följande ordning:

  1. Högst total uppnådd poängnivå.
  2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
  3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
  4. Den ansökan som lämnats in tidigast enligt 3 §.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss