Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat


Utökning av naturreservatet Skäraskog i Uppvidinge kommun

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservatet Skäraskog enligt handlingarna och kartorna nedan.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 13 november 2020.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut SkäraskogPDF

Förslag skötselplan SkäraskogPDF

Bildande av naturreservatet Näsen i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Näsen enligt handlingarna och kartorna nedan.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 31 augusti 2020.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut NäsenPDF

Förslag skötselplan NäsenPDF

Beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Fagerhult i Ljungby kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Fagerhult som naturreservat. Fagerhult ligger cirka 5 km öster om Agunnaryds samhälle i Ljungby kommun.

Området ligger i ett stråk av grönsten och omfattar delar av Målasjön, Lilla Helge å och omgivande skogs- och gräsmarker öster om ån.

Beslut FagerhultPDF

Skötselplan FagerhultPDF

Beslut om nytt naturreservat Äskekulla i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Äskekulla som naturreservat. Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun.

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar men det finns ett stort antal andra träd och buskar. I området finns många ovanliga och hotade arter främst svampar, lavar, mossor och fåglar. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En strövstig kommer att anläggas i området.

Beslut ÄskekullaPDF

Skötselplan ÄskekullaPDF

Beslut om nytt naturreservat Göteryd i Älmhults kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Göteryd som naturreservat. Området består av gammal barrblandskog, skogbevuxen myr med Klockaregölet och öppna våtmarker vid sjön Römningen.

Naturreservatet får en areal på 100,5 ha. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera löv- och tallskog och successivt minska andelen gran. En öppen mad ska fortsatt hävdas.

Beslut GöterydPDF

Skötselplan GöterydPDF

Beslut om nytt naturreservatet Prästanäset i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Prästanäset som naturreservat.

Beslut PrästanäsetPDF

Skötselplan PrästanäsetPDF

Beslut om nytt naturreservatet Risinge Bökeskog i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Risinge Bökeskog som naturreservat.

Beslut Risinge BökeskogPDF

Skötselplan Risinge BökeskogPDF

Kontakt