Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

Bildande av nya naturreservat i Ljungby kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat Fagerhult och Ljungsjömyren enligt handlingarna och kartorna nedan.

Du har möjlighet att yttra dig över förslagen senast den 8 maj 2020.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut FagerhultPDF

Förslag skötselplan FagerhultPDF

Förslag beslut LjungsjömyrenPDF

Förslag skötselplan LjungsjömyrenPDF

Beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Äskekulla i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Äskekulla som naturreservat. Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun.

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar men det finns ett stort antal andra träd och buskar. I området finns många ovanliga och hotade arter främst svampar, lavar, mossor och fåglar. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En strövstig kommer att anläggas i området.

Beslut ÄskekullaPDF

Skötselplan ÄskekullaPDF

Beslut om nytt naturreservat Göteryd i Älmhults kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Göteryd som naturreservat. Området består av gammal barrblandskog, skogbevuxen myr med Klockaregölet och öppna våtmarker vid sjön Römningen.

Naturreservatet får en areal på 100,5 ha. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera löv- och tallskog och successivt minska andelen gran. En öppen mad ska fortsatt hävdas.

Beslut GöterydPDF

Skötselplan GöterydPDF

Beslut om nytt naturreservatet Prästanäset i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Prästanäset som naturreservat.

Beslut PrästanäsetPDF

Skötselplan PrästanäsetPDF

Beslut om nytt naturreservatet Risinge Bökeskog i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Risinge Bökeskog som naturreservat.

Beslut Risinge BökeskogPDF

Skötselplan Risinge BökeskogPDF

Kontakt