Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Göteryd i Älmhults kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Göteryd som naturreservat. Området består av gammal barrblandskog, skogbevuxen myr med Klockaregölet och öppna våtmarker vid sjön Römningen.

Naturreservatet får en areal på 100,5 ha. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera löv- och tallskog och successivt minska andelen gran. En öppen mad ska fortsatt hävdas.

Beslut GöterydPDF

Skötselplan GöterydPDF

Beslut om nytt naturreservatet Prästanäset i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Prästanäset som naturreservat.

Beslut PrästanäsetPDF

Skötselplan PrästanäsetPDF

Beslut om nytt naturreservatet Risinge Bökeskog i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Risinge Bökeskog som naturreservat.

Beslut Risinge BökeskogPDF

Skötselplan Risinge BökeskogPDF

Beslut om biotopskyddsområde Ulvö i Alvesta kommun

Länsstyrelsen förklarar området Ulvö som biotopskyddsområde. Området är ett öppet strandkärr vid sjön Åsnen där det växer gott om den hotade blomman klockgentiana.

Beslut UlvöPDF

Beslut om nytt naturreservat Hunnaskogen i Alvesta kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Hunnaskogen som naturreservat. Området omfattar ett litet skogsområde vid Åsnens strand och på bägge sidor cykelleden Banvallsleden/Åsnen runt. Skogen är i östra delen gammal blandskog, i västra delen finns granskog som på sikt ska restaureras till lövrik blandskog.

Beslut HunnaskogenPDF

Skötselplan HunnaskogenPDF

Beslut om nytt naturreservat Sjösåsa näs i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Sjösåsa näs som naturreservat. Området omfattar Mörrumsåns utlopp i sjön Örken samt ett näs i sjön bevuxet med löv- och tallskog.

Beslut Sjösåsa näsPDF

Skötselplan Sjösåsa näsPDF

Beslut om utökning av naturreservatet Sjösås äng i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–7 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) en utökning av naturreservatet Sjösås äng med 6,7 ha. Området består av slåtter- och betesmarker i anslutning till Sjösås gamla kyrka och Braås samhälle.

Beslut Sjösås ängPDF

Skötselplan Sjösås ängPDF

Beslut om nytt naturreservat i Hallaböke

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området
Hallaböke som naturreservat. G

Beslut HallabökePDF

Miljöbalkens regler om naturreservat samt överklagandePDF

Upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (MB):

  • del av naturreservatet Bjurkärr1,
  • del av naturreservatet Toftåsa myr2,
  • del av naturreservatet Västra Åsnens övärld3.

Beslut upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärldPDF

Bilaga 2-7PDF

Bilaga 8PDF

Bilaga 9PDF

Stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr i Älmhults kommun

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) om stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr. Förändringen berör endast fastigheten Låkan 1:6.

Beslut Vakö myr 2019 samtliga bilagorPDF

Kontakt