Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Föreslagna reservat

Nytt naturreservat Fridafors

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Fridafors enligt handlingarna och kartorna nedan. Naturreservatet är ett 43 hektar stort område med i huvudsak ädellövskog i anslutning till Fridafors samhälle i Tingsryds kommun.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 30 april 2021.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare, via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se 

Förslag beslut FridaforsPDF

Förslag skötselplan FridaforsPDF

Nytt naturreservat Horshaga fly

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Horshaga fly enligt handlingarna och kartorna nedan.

Naturreservatet är en knappt 150 hektar stor högmosse 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 30 april 2021.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare, via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut Horshaga flyPDF

Förslag skötselplan Horshaga flyPDF

Nytt naturreservat vid Åsnen

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Ringshult utmed kanotled och cykelled, norr om Hulevik i Alvesta kommun. Reservatet kommer att gränsa till Åsnens nationalpark och till naturreservatet Västra Åsnens övärld.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 31 januari 2021.

Har du frågor får du gärna kontakta Helene Pettersson, naturskyddshandläggare, via telefon: 010-223 74 56 eller e-post: helene.pettersson@lansstyrelsen.se

Förslag beslut RingshultPDF

Förslag skötselplan RingshultPDF

Utökning av naturreservatet Skäraskog i Uppvidinge kommun

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservatet Skäraskog enligt handlingarna och kartorna nedan.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget senast den 13 november 2020.

Har du frågor får du gärna kontakta Love Eriksen, naturskyddshandläggare via telefon: 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

Förslag beslut SkäraskogPDF

Förslag skötselplan SkäraskogPDF

Beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat Kinnanäs i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Kinnanäs som naturreservat. Området omfattar ca 50 hektar och ligger vid sjön Kinnen, 7,5 km öster om Konga.

Beslut KinnanäsPDF

Skötselplan KinnanäsPDF

Beslut om nytt naturreservat Ljungsjömyren i Ljungby kommun

(Beslutet är överklagat)

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Ljungsjömyren som naturreservat. Ljungsjömyren ligger ca 8 km sydväst om Vrå. Området är en 250 hektar stor myr med omgivande skog.

Beslut LjungsjömyrenPDF

Skötselplan LjungsjömyrenPDF

Beslut om nytt naturreservat Näsen i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Näsen som naturreservat. Näsen ligger cirka 5 km sydost om Linneryd.

Naturreservatet omfattar ett näs i sydvästra delen av sjön Viren.

Beslut NäsenPDF

Skötselplan NäsenPDF

Beslut om nytt naturreservat Fagerhult i Ljungby kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Fagerhult som naturreservat. Fagerhult ligger cirka 5 km öster om Agunnaryds samhälle i Ljungby kommun.

Området ligger i ett stråk av grönsten och omfattar delar av Målasjön, Lilla Helge å och omgivande skogs- och gräsmarker öster om ån.

Beslut FagerhultPDF

Skötselplan FagerhultPDF

Beslut om nytt naturreservat Äskekulla i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Äskekulla som naturreservat. Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun.

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar men det finns ett stort antal andra träd och buskar. I området finns många ovanliga och hotade arter främst svampar, lavar, mossor och fåglar. Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En strövstig kommer att anläggas i området.

Beslut ÄskekullaPDF

Skötselplan ÄskekullaPDF


Kontakt