Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

  1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
  2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
  3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
  4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
  5. Området värderas.
  6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
  7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
  8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
  9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
  10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Bevara höga naturvärden och få ersättning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Flerårsplan för Kronoberg

Länsstyrelsen har en fastställd rullande plan för arbetet med formellt skydd. Planen redovisar vilka områden som bör prioriteras i arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer. Mot bakgrund av det som anges i internationella konventioner, EU:s direktiv, miljömål med mera finns behov av skydd för flera naturtyper. Det gäller bland annat odlingslandskap, skog, våtmarker och vattenområden.

Syftet med att upprätta en flerårsplan är att bidra till öppenhet, skapa framförhållning och göra nödvändiga prioriteringar. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte rättsligt bindande.

Plan för 2018-2022

Plan för skydd av värdefull natur 2018 - 2022 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. styr Länsstyrelsens arbete och föreslår även lämpliga framtida kommunala skydd. Skogsstyrelsens planerade skydd ingår inte i planen men det pågår kontinuerligt dialog och samarbete.

I planen ligger fokus på att skydda fler områden med ädellövskog och tätortsnära områden. Planen har varit ute på remiss hos myndigheter, organisationer och ideella föreningar.

Utöver områdena i planen kan fastighetsägare också själva föreslå områden för formellt skydd genom att göra en så kallad Komet-anmälan. Under tidigare planperiod (åren 2008 – 2017) har 37 områden från Länsstyrelsens plan fått nytt formellt skydd. Under samma period har ännu fler områden, 43 områden, skyddats som kommit in som KOMET-anmälningar.

Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med formellt skydd i hela länet. Det är viktigt inte minst utifrån friluftslivssynpunkt att naturreservaten som visas upp och där det satsas på friluftslivsanordningar har en geografisk spridning och kan bli en tillgång för skolor, besöksnäring, med mera.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss