Kronobergs läns livsmedelsstrategi

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Anledningen till att den regionala strategin har tagits fram är för att jobba lokalt och långsiktigt med hela livsmedelskedjan.

Syftet är att vi i Kronobergs län ska ta vara på landsbygdens och stadens möjligheter för en hållbar tillväxt i hela kedjan, från producent till konsument. Det ska vara en hållbar utveckling förenad med ekonomisk tillväxt som ger förutsättningar för fler företag, jobb och framtidstro på landsbygden men också ökar matproduktionen och förädlingsgraden i länet.

Fem effektmål

Livsmedelsstrategin är uppdelad i fem effektmål baserade på de behov som finns i nuläget och hur målen kan nås.

 • Konsumenter har god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja.
 • En primärnäring med framtidstro.
 • Fler företag, jobb och ökad volym inom livsmedelsförädling, med hög kvalitet.
 • Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken.
 • God kommunikation, kontakt, kunskap och logistik aktörerna emellan.

Konsumenter har god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja

För att nå detta mål ska vi arbeta med:

 • Förmedla kunskap genom studiebesök och mässor
 • Utbildning och kurser
 • Utvecklande av besöksmål

En primärnäring med framtidstro

För att nå detta mål ska vi arbeta med:

 • Utbildning riktad till unga och nya lantbrukare
 • Rådgivning kring ägarskifte och EU-lagstiftning
 • Att våga förändra

Fler företag, jobb och ökad volym inom livsmedelsförädling, med hög kvalitet

För att nå detta mål ska vi arbeta med:

 • Att sätta entreprenörer i fokus
 • Märka livsmedel
 • Insatser för produktutveckling

Livsmedel från Kronoberg i de offentliga köken

För att nå detta mål ska vi arbeta med:

 • Att informera om upphandlingar och förenkla anbudsansökan
 • Likvärdiga krav och mål inom den offentliga verksamheten

God kommunikation, kontakt, kunskap och logistik aktörerna emellan

För att nå detta mål ska vi arbeta med att:

 • Skapa naturliga mötesplatser
 • Bygga en samlingscentral och fungerande logistik
 • Skapa en verktygslåda för kommunikation och marknadsföring

Fokus för 2021

Under 2021 kommer vi att arbeta med sex prioriterade områden ur livsmedelsstrategins handlingsplan:

 • Kartläggning och nätverksskapande. Målet är att få en samlad bild av länets livsmedelsresurser och skapa platser för nätverkande mellan dessa.
 • Företagsutveckling inom livsmedelsförädling. Målet är att främja förädlingsföretag i länet genom olika satsningar.
 • Viltsatsning. Målet är att identifiera flaskhalsar i kedjan av viltkött, förbättra lönsamheten för de som skjuter vilt och få balans i viltpopulationen.
 • Beredskap inom livsmedelskedjan. Målet är att sprida kunskap och föra en diskussion kring beredskap i livsmedelskedjan.
 • Innovation inom livsmedel. Målet är att främja innovation inom livsmedelskedjans alla led.
 • Konkurrenskraftig primärproduktion. Målet är att få en konkurrenskraftig primärproduktion.

Regional livsmedelsstrategi

Den regionala livsmedelsstrategin Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. och handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder. Den är framtagen av Region Kronoberg, Lantbrukarnas Riksförbund, och Länsstyrelsen i Kronoberg. Arbetet med förverkligande av livsmedelsstrategin drivs som ett samarbetsprojekt inom Landsbygdsprogrammet.

Mycket arbete görs redan i länet och många aktörer är involverade. Vi ser gärna att fler aktörer inom livsmedelskedjan är delaktiga i arbetet med länets livsmedelsstrategi. Ta kontakt med oss på länsstyrelsen om ni har några frågor eller idéer som rör livsmedelsstrategin.

Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och EU genom Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt