Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Här finns information om dispenser och tillstånd för ändringar i nationalparker, naturreservat, naturminnen och områden med biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Ansökan om dispens och tillstånd

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Det finns två olika avgifter för att ansöka om dispens. Ansökan om tillstånd är gratis.

 • Ansökan om dispens för vattenskyddsområde: 4 600 kronor.
 • Ansökan om dispens för nationalpark, naturreservat, naturminne, samt områden med biotopskydd eller djur- och växtskydd: 2 900 kronor.

Ansökan om dispens är gratis om du äger marken i ett naturreservat eller nationalpark, eller om du har ett naturminne på din mark.

 • Skicka med en tydlig och detaljerad inritning på en karta för det du ska göra, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Ange tydligt vilken hänsyn som du kommer ta till djur och natur.
 • Ange vilka skäl du har till att du vill göra din åtgärd. Till exempel att åtgärden kan göras utan att skada naturens värden och om det inte finns någon annan möjlig lösning.

Nationalparker

I nationalparker gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd i som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla nationalparker. Läs beslutet för respektive nationalpark för att få reda på vad som gäller just där.

Nationalparker kan även vara Natura 2000-områden. Det innebär att du kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd som du vill göra.

 • Köra motordrivet fordon.
 • Olika former av jakt.
 • Organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar.

 

En ansökan om dispens ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Ansökan skickas till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Naturreservat

I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd istället för dispens. Föreskrifterna är olika i alla naturreservat. Läs beslutet för respektive naturreservat för att få reda på vad som gäller just där.

Naturreservat kan också vara Natura 2000-områden. Det innebär att du även kan behöva ansöka om Natura 2000-tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 • Uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Ändra och bygga ut byggnader och anläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla eller ta bort träd eller buskar.
 • Gräva, schakta, fylla ut.
 • Organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.


Ansöka om tillstånd

Ibland står det i föreskrifterna för ett naturreservat att du behöver ett godkännande av Länsstyrelsen för något, till exempel vetenskapliga studier. En ansökan om godkännande är avgiftsfri precis som en ansökan om tillstånd.

Var skickar jag min ansökan om dispens, tillstånd eller godkännande?

I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen skickar du ansökan till Länsstyrelsen. I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen.

Vad ska en ansökan om dispens, tillstånd eller godkännande innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Ansökan skickas till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Naturminnen

Vill du göra en åtgärd som kan skada ett naturminne måste du ansöka om dispens.

 • Fälla eller beskära ett träd.
 • Skada ett träds rötter genom grävning, körning eller tramp av djur.
 • Ta bort eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.

En ansökan om dispens om naturminnen ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Biotopskyddsområden

Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl.

Biotopskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Detaljerade beskrivningar av olika biotoptyper på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Diken och naturliga bäckfåror

Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.

Tänk på att om du har jordbruksstöd och planerar att lägga igen diken kan stödet påverkas. Undersök först om din mark omfattas av regelverket för tvärvillkor. Du kan få dispens för att lägga igen ett dike som omfattas av biotopskydd, men övriga diken i tvärvillkoren får du inte lägga igen.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Alléer

Skada träden genom att fälla dem eller beskära dem på ett felaktigt sätt. Rötterna får inte heller skadas genom grävning, körning eller trampande djur.

Våtmarker och småvatten

Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.

Stenmurar

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord.

Odlingsrösen

Ta bort eller flytta stenar. Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

Ta bort värdefulla träd som växer på åkerholmen. Schakta och gräva. Täcka över med sten, grus, ris eller jord.


När du ansöker om dispens i ett biotopskyddsområde behöver du beskriva var det ligger, vad du vill göra, hur du vill göra och varför. Du skickar ansökan till Länsstyrelsen om det rör det generella biotopskyddet. Om det gäller enskilt skyddade biotopskyddsområden skickar du ansökan till den som beslutat om områdesskyddet.

Ansökningsblankett

Länsstyrelsen har tagit fram en blankett för ansökan om dispens från biotopskyddet. Blanketten är ifyllningsbar på datorn. Fyll i blanketten, välj "Spara som" på din dator, skriv ut och skriv under.

Blankett för ansökan om dispens från biotopskyddet Pdf, 276.9 kB.

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Skicka ansökan till

Skicka blanketten till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Djur- och växtskyddsområden

I djur- och växtskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du vistas i ett område under tiden när det är tillträdesförbud, eller göra en förbjuden åtgärd i ett djur- och växtskyddsområde måste du ansöka om dispens.

En ansökan om dispens ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta.
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
 • Att hantera kemikalier.

Dispens eller tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet. Dispens/tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på vad som står i föreskrifterna för vattenskyddsområdet.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Läs mer om vattenskyddsområden

Landskapsbildsskyddsområden

I ett område med landskapsbildsskydd kan du behöva tillstånd för åtgärder som kan ha negativ effekt på upplevelsen eller förståelsen av landskapet. Det finns särskilda föreskrifter för varje område som har landskapsbildsskydd.

 • Bygga en ny byggnad.
 • Anlägga en väg.
 • Dra luftledningar.
 • Fälla träd.
 • Schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Regionalt landskapsbildskyddsområde

I landskapsbildskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. I Kronobergs län finns ett landskapsbildskyddsområde vid Bro i Linneryds socken, Tingsryds kommun. Här är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra följande:

 • Nybyggnad
 • Upplag
 • Schaktning
 • Utfyllnad
 • Dragande av luftledning
 • Skogsplantering

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö