Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Planerar du att göra en åtgärd eller aktivitet i ett skyddat naturområde? Då kan du behöva dispens eller tillstånd. Skyddade områden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

I naturområden som är skyddade finns regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Gör så här för att ansöka om dispens eller tillstånd i ett skyddat område

 1. Ta reda på skyddsformen för området.
 2. Ta reda på om din åtgärd eller aktivitet kräver dispens eller tillstånd.
 3. Ansök om dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ta reda på om området är skyddat

Om du behöver tillstånd för din åtgärd eller aktivitet beror på vilket typ av skydd området har. För nationalparker, naturreservat, landskapsbildskyddsområden och djur- och växtskyddsområden finns regler, så kallade föreskrifter, som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i det specifika området. Reglerna är olika för alla områden. Det står i beslutet om skydd vad som gäller just i det område du vill göra en åtgärd eller aktivitet i. Beslutet och annan information om vad som gäller hittar du i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 

En ansökan om dispens ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Ansökan skickas till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Exempel på åtgärder och aktiviteter då du behöver tillstånd eller dispens

Här hittar du exempel på åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens för olika skyddsformer.


Ansöka om tillstånd

Ibland står det i föreskrifterna för ett naturreservat att du behöver ett godkännande av Länsstyrelsen för något, till exempel vetenskapliga studier. En ansökan om godkännande är avgiftsfri precis som en ansökan om tillstånd.

Var skickar jag min ansökan om dispens, tillstånd eller godkännande?

I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen skickar du ansökan till Länsstyrelsen. I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen.

Vad ska en ansökan om dispens, tillstånd eller godkännande innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Ansökan skickas till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • köra motordrivet fordon
 • olika former av jakt
 • organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar
 • gräva eller påverka naturen
 • samla in växter eller frön.

En ansökan om dispens om naturminnen ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar
 • ändra och bygga ut byggnader och anläggningar
 • samla in växter och djur
 • fälla eller ta bort träd eller buskar
 • gräva, schakta, fylla ut
 • organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.


När du ansöker om dispens i ett biotopskyddsområde behöver du beskriva var det ligger, vad du vill göra, hur du vill göra och varför. Du skickar ansökan till Länsstyrelsen om det rör det generella biotopskyddet. Om det gäller enskilt skyddade biotopskyddsområden skickar du ansökan till den som beslutat om områdesskyddet.

Ansökningsblankett

Länsstyrelsen har tagit fram en blankett för ansökan om dispens från biotopskyddet. Blanketten är ifyllningsbar på datorn. Fyll i blanketten, välj "Spara som" på din dator, skriv ut och skriv under.

Blankett för ansökan om dispens från biotopskyddet Pdf, 276.9 kB.

Sök dispens i god tid. Länsstyrelsen har som mål att hantera din ansökan inom fyra månader.

Skicka ansökan till

Skicka blanketten till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • beskära träd
 • fälla träd
 • skada ett träds rötter genom att gräva, köra ett fordon eller låta djur trampa
 • ta bort delar av naturminnet
 • gräva i, eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.
 • spika eller såga.

En ansökan om dispens ska vara skriftlig och bör innehålla:

 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgift om vem som är ansvarig för åtgärden
 • beskrivning av de åtgärder som planeras och när. Eventuell metod som ska användas.
 • beskrivning av det aktuella området och de närmaste omgivningarna, till exempel typ av mark.
 • särskilda skäl för dispens
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa eventuella skador
 • uppgift om hur intrånget i naturmiljön kompenseras
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning
 • eventuell fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteter som är förbjudna är till exempel att

 • vara i ett område när det är tillträdesförbud
 • skada boträd eller boplatser
 • samla in växter eller frön
 • skada växtlighet.

Regionalt landskapsbildskyddsområde

I landskapsbildskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. I Kronobergs län finns ett landskapsbildskyddsområde vid Bro i Linneryds socken, Tingsryds kommun. Här är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra följande:

 • Nybyggnad
 • Upplag
 • Schaktning
 • Utfyllnad
 • Dragande av luftledning
 • Skogsplantering

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller digitalt med e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss