Revidering av regionala miljömål 2020

I Kronobergs län finns 45 regionala miljömål sedan 2014. De regionala målen är konkreta, och hjälper oss i miljöarbetet för att nå Miljökvalitetsmålen, som är den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I måldokumentet "Regionala miljömål i Kronobergs län 2013–2020" anges att målen ska vara uppnådda till år 2020. De regionala målen är kortfattade och tydliga, och vissa är redan uppnådda, medan andra har varit svårare att nå.

Nu är det dock år 2020 och det är hög tid att förnya dem.

Hållbarhetsmålen konkretiseras i de regionala målen

Kollage som ska illustrera konkretiseringen från de globala hållbarhetsmålen till vänster, Sveriges miljökvalitetsmål i mitten och de regionala hållbarhetsmålen inringade till höger.

De regionala miljömålen kan vara regionala anpassningar av miljökvalitetsmålens preciseringar eller etappmålen. Regional anpassning kan göras då betydelsen av en nationellt angiven nivå eller kvantitet behöver anges för länet eller om länet vill lyfta fram ett regionalt särdrag.

Processen

  1. Delprocess utvärdering, januari-mars 2020
  2. Delprocess analys, mars-maj
  3. Delprocess framtagning, maj-oktober
  4. Delprocess avstämning, oktober-april
  5. Delprocess beslut, maj 2021

Arbetet inleds under 2020 med en utvärdering av hur miljömålen har använts. Utvärderingen genomförs i en workshop. Därefter analyseras de synpunkter som har kommit in. Under maj månad påbörjas revideringen av de regionala målen och framtagning av första utkastet för regionala miljömål. Delprocess Avstämning består av tre delar: internt Rådslag, hearing med externa och interna parter samt en remissdel. Ett beslut beräknas för maj 2021.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020PDF

Varför behövs regionala mål för länet?

Sammantaget visar de bedömningar som görs varje år att även om arbetet går framåt krävs det kraftfulla insatser om vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen till år 2030.

Konkreta och uppföljningsbara mål för länet är redskap som pekar ut riktningen för hela länets miljöarbete. Regionala mål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålen är hela länets angelägenhet, inte enbart Länsstyrelsens. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (Begränsad klimatpåverkan till 2050).

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Det har gått 20 års sedan miljömålssystemet infördes. De regionala miljömålen är ett komplement till de svenska miljökvalitetsmålen, preciseringarna, generationsmålet och etappmålen. De är fastställda av regeringen. Miljökvalitetsmålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Kronobergs läns regionala mål tar avstamp i fyra temaområden och ansluter till miljökvalitetsmål enligt bilden nedan:

Miljökvalitetsmålen uppdelade i fyra temaområden:Temaområde Livsmiljöer, som omfattar miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Skyddande ozonskikt, Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag.Temaområde Landskap, som omfattar miljökvalitetsmålen: Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv.Temaområde Klimat och energi, som omfattar miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft.Temaområde Konsumtion, som omfattar alla Sveriges miljökvalitetsmål.Generationsmålet är ett övergripande mål och omsluter alla miljökvalitetsmål. Det gestaltas av en siluett av ett barn bakom temaområdena och målen.

Klicka för att se bilden i större format. Illustration: Tobias Flygar.

De senaste bedömningarna finns att ta del av på Miljömålsportalen.

Det är skillnad på mål och åtgärder

De mål vi sätter tillsammans ska vara smarta: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.

Åtgärderna är de handlingar vi gör för att nå målen. Åtgärdsprogrammet för miljömålen beskriver en del viktiga åtgärder som behövs för nå målen, men komplett kan det aldrig bli. Vi kallar Åtgärdsprogrammet 2019-2025 för "Vägen framåt".

Kontakt