Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Revidering av regionala miljömål 2020

Nya regionala miljömål för Kronobergs län är framtagna och godkända. Beslutet togs i november 2021. Nu finns det elva regionala miljömål som ska vara uppnådda 2030 och vissa klimatmål ska vara uppnådda till 2050.

Hållbarhetsmålen konkretiseras i de regionala målen

De regionala miljömålen kan vara regionala anpassningar av miljökvalitetsmålens preciseringar eller etappmålen. Regional anpassning kan göras då betydelsen av en nationellt angiven nivå eller kvantitet behöver anges för länet eller om länet vill lyfta fram ett regionalt särdrag.

Kollage som ska illustrera konkretiseringen från de globala hållbarhetsmålen till vänster, Sveriges miljökvalitetsmål i mitten och de regionala hållbarhetsmålen inringade till höger.

Processen

 1. Delprocess utvärdering, januari - mars 2020
 2. Delprocess analys, mars - maj 2020
 3. Delprocess framtagning, maj - oktober 2020
 4. Delprocess avstämning, oktober 2020 - november 2021
 5. Delprocess beslut, november 2021

Arbetet inleddes under 2020 med en utvärdering av hur miljömålen har använts. Utvärderingen genomfördes i en workshop. Därefter analyserades de synpunkter som har kommit in. Under maj månad påbörjades revideringen av de regionala målen och framtagning av första utkastet för regionala miljömål. Delprocess Avstämning består av tre delar: internt Rådslag, hearing med externa och interna parter samt en remissdel. Ett beslut togs i november 2021.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020

Hearing för alla fyra områden genomfördes under vecka 46 och vecka 47. Under hearing presenterades länsstyrelsens förslag och deltagare fick möjlighet att lämna sina synpunkter. Du kan ta del av presentationer från inspiratörsföreläsningarna nedan.

Tema landskap Pdf, 2.8 MB.

Tema konsumtion - cirkulära framtider Pdf, 4.7 MB.

Tema klimat och energi Pdf, 2.7 MB.

Tema livsmiljö Pdf, 1.2 MB.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram förslag till Kronobergs miljömål 2021–2030, som nu går ut på remiss.

Processen har lett fram till totalt 10 förslag till mål och 42 delmål fördelade på fyra temaområdena:

 • Landskap (4 mål och 19 delmål),
 • Livsmiljö (3 mål och 14 delmål),
 • Klimat och energi (2 mål och 6 delmål),
 • Konsumtion (1 mål, 3 delmål).

Att svara på remissen

Lämna synpunkter genom att fylla i excelfilen "Kronobergs miljömål 2021-2030.xlsx Excel, 1.4 MB.". Det finns en flik per temaområde. Lämna synpunkter enligt följande:

 • Kommentera målformulering
 • Ange om din organisation anser sig vara berörd av målet
 • Ange vilka åtagande din organisation tar på sig att för att nå målet
 • Förslag till nya mål lämnar du i fliken nedanför målformuleringarna
 • Generella kommentarer lämnar du i separat flik i dokumentet.

Skicka organisationens samordnade remissvar (den ifyllda excelfilen) till kronoberg@lansstyrelsen.se och miljömål.kronoberg@lansstyrelsen.se senast fredagen den 4 juni 2021.

Ange ärendenummer 501-1121-2020.

Sammantaget visar de bedömningar som görs varje år att även om arbetet går framåt krävs det kraftfulla insatser om vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen till år 2030.

Konkreta och uppföljningsbara mål för länet är redskap som pekar ut riktningen för hela länets miljöarbete. Regionala mål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålen är hela länets angelägenhet, inte enbart Länsstyrelsens. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (Begränsad klimatpåverkan till 2050).

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

 • främja människors hälsa
 • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
 • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
 • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • trygga en god hushållning med naturresurserna

Det har gått 20 års sedan miljömålssystemet infördes. De regionala miljömålen är ett komplement till de svenska miljökvalitetsmålen, preciseringarna, generationsmålet och etappmålen. De är fastställda av regeringen. Miljökvalitetsmålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Kronobergs läns regionala mål tar avstamp i fyra temaområden och ansluter till miljökvalitetsmål enligt bilden nedan:

Miljökvalitetsmålen uppdelade i fyra temaområden:Temaområde Livsmiljöer, som omfattar miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Skyddande ozonskikt, Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag.Temaområde Landskap, som omfattar miljökvalitetsmålen: Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv.Temaområde Klimat och energi, som omfattar miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft.Temaområde Konsumtion, som omfattar alla Sveriges miljökvalitetsmål.Generationsmålet är ett övergripande mål och omsluter alla miljökvalitetsmål. Det gestaltas av en siluett av ett barn bakom temaområdena och målen.

Klicka för att se bilden i större format. Illustration: Tobias Flygar.

De senaste bedömningarna finns att ta del av på Miljömålsportalen.

Det är skillnad på mål och åtgärder

De mål vi sätter tillsammans ska vara smarta:

Specifika,

Mätbara,

Accepterade,

Realistiska och

Tidsatta.

Åtgärderna är de handlingar vi gör för att nå målen. Åtgärdsprogrammet för miljömålen beskriver en del viktiga åtgärder som behövs för nå målen, men komplett kan det aldrig bli. Vi kallar Åtgärdsprogrammet 2019-2025 för "Vägen framåt".

Kontakt