Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelsen sida slutförd. Riskklassningarna kan uppdateras om mer information kommer fram om objekten.

Under 2023 har Länsstyrelsen arbetat med två nya regeringsuppdrag. Det ena rör förorenade sediment (SESAM) och det andra gäller PFAS-förorenade områden. Båda regeringsuppdragen omfattar en kartläggning av potentiella objekt och inventering. Under hösten 2023 har Länsstyrelsen blivit beviljad pengar från Naturvårdsverket för att kunna ta prov på både potentiellt förorenade sediment och områden som kan ha förorenats med PFAS. Identifiering och inventering av objekt inom de båda regeringsuppdragen kommer fortgå under flera år framåt.

Undersökningar och utredningar

Undersökningar som pågår eller har utförts under år 2023 med bidrag från Naturvårdsverket listas nedan. Där det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare drivs undersökningar genom tillsyn.

Aktuella bidragsfinansierade undersökningar i Kronobergs län år 2023

Objekt

Undersökning

Status per 2023-10-11

Huvudman

Åryds handelsträdgård

MIFO fas 2

Slutförd

Växjö kommun

Alvesta Yllefabrik

MIFO fas 2

Pågående

Alvesta kommun

Ljuders Nickelsilverfabrik (Kvarndammen)

Huvudstudie

Pågående

Länsstyrelsen

Johanstorp glasbruk

Huvudstudie

Pågående

Emmaboda kommun, samordnare för Glasrikekommunerna

Biotillgänglighet vid glasbruk

Förstudie

Pågående

SGU

Berghem och Hjertsjö glasbruk

Huvudstudie

Pågående

SGU

Sanering av glasbruk– Ett samverkansprojekt i Glasrikekommunerna

Åtgärder

Nedan listas aktuella saneringsprojekt i länet samt objekt som är på väg in i åtgärdsfas. De objekt som listas omfattas av riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk) och finns i huvudsak med på prioriteringslistan. Både bidrags- och privatfinansierade projekt redovisas.

Aktuella åtgärder av prioriterade objekt i Kronobergs län år 2023

Objekt

Kommun

Åtgärd

Status per 2023-10-11

Finansiering

Bergdala glasbruk

Lessebo

Schaktsanering

Åtgärdsförberedande arbete

Delvis ansvar

Björkå glasbruk

Uppvidinge

Schaktsanering

Schaktsanering avslutad, pågående sanering av byggnad

Statliga medel

Hjortsberga sågverk

Alvesta

In situ-sanering av grundvatten

Pilotprojekt avslutat

Delvis ansvar (40 procent)

Lidhults sågverk

Ljungby

In situ-sanering av grundvatten och schaktsanering

Schaktsanering utförd

Pågående

Delvis ansvar (40 procent)

Metallytbehandling i Hovmantorp (Malmen)

Lessebo

In situ-sanering och schaktsanering

 

Schaktsanering utförd

Pågående

Statliga medel

Vida Urshult, sågverk

Tingsryd

Troligen schaktsanering

Ansvarsutredning inför åtgärder

Delvis ansvar

Tillsynsvägledning

För att miljömålen för förorenade områden ska kunna nås så måste andelen privatfinansierade objekt öka. Om detta ska kunna ske krävs ökade resurser och kunskap hos tillsynsmyndigheterna. Ett sätt att öka kunskapsnivån är tillsynsvägledning. Naturvårdsverket ansvarar för den nationella tillsynsvägledningen och länsstyrelserna för den regionala.

Länsstyrelsen ger löpande vägledning, exempelvis via mejl och möten inom sakfrågor, kommunbesök och deltagande på träffar inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.

Under 2023 bjuder vi in handläggare på länets kommuner till kortare ”fikamöten” på Skype var sjätte vecka. Syftet är att handläggarna ska kunna diskutera aktuella frågor och ärenden med varandra och med Länsstyrelsens miljöhandläggare. Under hösten 2023 samkör vi dessa möten med Länsstyrelsen och kommunerna i Blekinge.

Kommande arbete

Planerade undersökningar

Länsstyrelsen arbetar i första hand med att undersöka, utreda och åtgärda de mest prioriterade förorenade områdena i länet.

Länsstyrelsen har ansökt om bidrag från Naturvårdsverket för undersökningar vid sju objekt år 2024. Av dessa är två huvudstudier och tre är översiktliga miljöundersökningar/förstudier. Två ansökningar gäller kompletteringar av pågående studier. Objekten saknar ansvar enligt framtagna ansvarsutredningar och har tilldelats riskklass 1 (Mycket stor risk) eller 2 (Stor risk). Besked från Naturvårdsverket om bidrag beviljas kommer i slutet av året.

Länsstyrelsen arbetar också aktivt med att driva undersökningar via tillsyn, framför allt utgår vi från prioriteringslistan och vår strategi och handlingsplan för tillsyn. Även objekt som inte finns på prioriteringslistan kan vara aktuella, exempelvis sådana som dyker upp vid exploatering.

De två regeringsuppdragen om förorenade sediment och PFAS-förorenade områden kommer att fortsätta under de närmaste åren. Länsstyrelsen har blivit beviljad statsbidrag för verifierande provtagningar av både sediment och områden som misstänks vara förorenade med PFAS.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning gentemot kommunerna i länet genom bland annat fortlöpande kontakt via mejl eller telefon och genom att anordna träffar och utbildningar.

Under 2024 planerar Länsstyrelsen bland annat att:

  • Fortsätta att vara aktiv i ”TVL-cykeln” för att erbjuda utbildningar. År 2024 planerar vi utbildningar som handlar om åtgärder.
  • Fortsätta att vara aktiv i nätverket för förorenade områden i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.
  • Delta i den länsstyrelsegemensamma satsningen på att underlätta och motivera kommuner att ta på sig huvudmannaskapet i statligt finansierade efterbehandlingsprojekt.
  • Stödja kommuner som deltar i inventering av potentiellt PFAS-förorenade områden.


Kontakt

Miljöskyddsenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss