Fördjupad information om förorenade områden i Kronoberg

sanering av förorenad mark

I Kronobergs län finns över 2000 områden som misstänks vara förorenade. 165 av dessa har tilldelats riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk). På dessa platser har det funnits till exempel glasbruk, sågverk eller verkstadsindustri.

Varje år i oktober tar Länsstyrelsen fram en prioriteringslista över de mest förorenade områdena och listan förändras efterhand som Länsstyrelsen får mer information om områdena i länet. Just nu finns det 39 områden på listan och de flesta områdena har riskklass 1 (mycket stor risk).

En stor del av Länsstyrelsens arbete med förorenad mark utgår från prioriteringslistan  Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.men Länsstyrelsen arbetar också med förorenade områden som omfattas av andra riskklasser. Arbetet med förorenad mark drivs antingen via tillsyn eller statsbidrag, alternativt en kombination av båda.

Rapporten Regionala programmet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. tas fram varje år och beskriver arbetet med länets förorenade områden. I rapporten finns information om bland annat arbetsgången och vilka saneringar och undersökningar som är aktuella.

Pågående projekt

Undersökningar

Viktiga utgångspunkter för att öka antalet saneringar är att driva undersökningar på förorenade områden. De inledande provtagningarna på ett förorenat område kallas för översiktliga undersökningar, MIFO fas 2 eller förstudier. De utförs för att kunna bekräfta misstankarna från inventeringen om att ett område är förorenat. I en huvudstudie genomförs sedan detaljerade undersökningar för att avgränsa olika typer av föroreningar.

I länet pågår just nu följande undersökningar på prioriterade områden:

  • Huvudstudier vid Strömbergshyttan och Elme glasbruk (bidragsfinansierade)
  • MIFO fas 2 vid f.d. Lagans Textilfabrik (bidragsfinansierad)
  • Bidrag har beviljats för en huvudstudie vid Ronnebyån (glasindustri) och en huvudstudie vid f.d. Chemwood.
  • Bidrag har beviljats för en MIFO fas 2 vid Ljuders Nickelsilverfabrik och en åtgärdsutredning vid Helgö verkstadsindustri
  • Länsstyrelsen arbetar aktivt med att driva undersökningar på prioriterade områden där det finns ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Saneringar

Pågående saneringar på prioriterade områden i Kronobergs län:

I Holmsborg utanför samhället Lagan (Ljungby kommun) saneras under år 2020 ett område som är förorenat av olja och DDT, för att kunna bygga bostäder. Ljungby kommun är huvudman för saneringen. Projektet finansieras genom Naturvårdsverkets anslag för att sanera inför bostadsbygge.

In-situsanering av grundvatten påbörjades under 2014 och beräknas pågå under flera år. Under 2013 gjordes schaktsanering (delsanering 1) av området kring Hjortsberga sågverk som är förorenat av dioxiner och klorfenoler. Det är ett samarbetsprojekt mellan Södra, SGU och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Projektet sker genom delad finansiering.

Området är förorenat av klorerade alifater till följd av den f.d. ytbehandlingsindustrin. På området sker nu åtgärdsförberedande undersökningar inför åtgärd. En schaktsanering och in-situ injektering planeras på området. Huvudman för projektet är Lessebo kommun och projektet är bidragsfinansierat.

Vid det f.d. sågverket behandlades sågat virke med träskyddsbehandling och området är förorenat med pentaklorfenol och dioxiner. En in-situ sanering i två etapper och en schaktsanering planeras. Projektet planeras att komma igång 2020 och sker genom delad finansiering. SGU är huvudman.

Kontakt