Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Planeringsunderlag för klimatfrågor i fysisk planering

Länsstyrelsen har sammanställt underlag om hur utsläppsminskningar och klimatanpassning kan hanteras i fysisk planering. Syftet är att lyfta fram underlag som är så konkreta som möjligt och som passar Kronobergs förhållanden för att underlätta fysisk planering i ett brett spektra av klimatfrågor.

Sammanställningen gjordes under 2016 och presenterar ett urval av regionala och nationella planeringsunderlag för fysisk planering i klimatfrågor, vilka kan användas för att hitta lämpliga planeringsunderlag för exempelvis dagvattenhantering, förorenade områden, trafikplanering, social hållbarhet, regional planering samt grön infrastruktur.

Planeringsunderlag avseende klimatfrågor för fysisk planeringPDF

Vi guidar kommunerna

Det finns en stor mängd underlag med koppling till klimatanpassning och på klimatanpassning.selänk till annan webbplats har Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI sammanställt det mesta.

För att som kommun få guidning i vilket underlag som passar bäst för er är ni alltid välkomna att kontakta Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare så hjälper vi gärna till att matcha behov med relevant underlaget.

Kontakt