Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider och fällavgifter 2018/2019

Viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen har beslutat om jakttider och fällavgifter för älg i Kronobergs län för jaktåret 2018/2019.

Följande jakttid för älg gäller:

 • Älgskötselområden: 8 oktober 2018 till och med 28 februari 2019.
 • Licensområden: 8 oktober 2018 till och med 31 januari 2019 (vuxen älg får fällas hela perioden)
 • Oregistrerade kalvområden: 8 oktober 2018 till och med 9 oktober 2018.

Fällavgiften är 900 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Rekommendationer vid jakt

 • Att älgjakten i älgskötselområden och licensområden av hänsyn till brunsten påbörjas den 15 oktober 2018.
 • Att av etiska skäl undvika jakt med löshund under februari.
 • Att jakten planeras så att avskjutningsmålen är uppnådda till den 31 december.
 • Att älgskötselområdena ska fatta beslut om åtgärder, t ex avlysningsjakt eller omfördelning av älgar, under jaktperioden som leder till 100 % nyttjandegrad enligt gällande planer.
 • Att minst 50% av de fällda älgarna är kalvar.
 • Att jakten bedrivs så att de regionala målen för älgstammen uppnås, till exempel höjd medelålder i vinterstam, minst 40% tjur av vuxna i älgobs, reproduktionstal på 0,8 kalvar/hondjur etc.

Rapportering och betalning av fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportering av avskjutning i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Du som är företrädare för ett jaktområde ska rapportera in fällda älgar senast två veckor efter att djuret fällts. Du rapporterar avskjutningen via webbportalen älgdata.selänk till annan webbplats.

Inloggningsnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel A-01-11-23-001 med tillägg av länskoden före (01 är länskod i exemplet). Använd det sjusiffriga registreringsnumret och lägg till länskoden, 07 för Kronoberg och 13 för Halland. Lösenord har distribuerats av Länsstyrelsen till jaktområdets företrädare.

Manualer vid rapportering

Rapportera fällda älgarPDF

Slutrapportera jakt och betalning av fällavgiftPDF

Visa och redigera fällda älgarPDF

Viltdata.se

Om du är jaktlagsrapportör kan du fortfarande rapportera in fällda älgar i viltdata.selänk till annan webbplats om företrädaren för jaktområdet har gett klartecken till det.

Som företrädare för ett jaktområde där rapporteringen sker via Viltdata, måste du gå in i Viltdata och ange att du vill rapportera avskjutningen till länsstyrelsen för att informationen om fällda älgar ska föras över till älgdata.se.

När överföringen är gjord har du rapporterat fällda älgar till länsstyrelsen. Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Viltdata ELLER älgdata.se. När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Betalning

Efter att antal fällda djur har rapporteras till länsstyrelsen ska en avgift betalas in. Du ansvarar själv för inbetalningen som ska stämma överens med antal inrapporterade djur.

I samband med slutrapportering på älgdata.selänk till annan webbplats skapas en faktura som visas på skärmen. Det är denna faktura som gäller för inbetalning av fällavgifterna. Det skickas inte ut någon faktura i pappersformat utan det är fakturan som skapas vid slutrapportering som gäller.

Älgar på registrerad mark

Inbetalning för fällda älgar på registrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla OCR-numret som står på fakturan som bildas vid slutrapportering.

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto: 398-6734  senast två veckor efter slutrapportering. 

Älgkalvar på oregistrerad mark

Inbetalning för fällda älgkalvar på oregistrerad mark sker till länsstyrelsen via bankgiro och ska innehålla följande information:

 • Redovisning fällda djur
 • Fastighet

Fällavgiften betalas in till bankgirokonto 808-6217 senast två veckor efter jakttidens utgång. 

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

I oktober 2015 beslutade Länsstyrelsen att vissa personer har behörighet att intyga om otjänlig älg. Detta innebär att det blir enklare för jaktlagen att få ut någon som kan intyga om en älg är otjänlig eftersom det finns fler personer än polis och veterinär att kontakta.

Kontaktlista till personer med behörighet att intyga om otjänlig älgPDF

Intyg till länsstyrelsen

Så fort en älg rapporteras in som otjänlig ska ett intyg skickas till länsstyrelsen som bekräftar att älgen är otjänlig, oavsett om det är en polis, veterinär eller person utsedd av länsstyrelsen som tittat på älgen och skrivit under intyget. Det är viktigt att alla röda organ, inklusive mjälten, och tarmarna finns med när älgen ska besiktigas.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg så krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Älgar som inte klassas som otjänliga är:

 • Älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40b
 • Trafikälgar
 • Undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • Älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • Älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Älgskötselplaner

Inom varje älgskötselområde tas en älgskötselplan fram i samråd med älgförvaltningsgruppen och som överensstämmer med älgförvaltningsområdets förvaltningsplan.

Företrädare för älgskötselområdet följer upp älgskötselplanen och justera den vid behov. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning och det är därför viktigt att samråd årligen genomför med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar.

Länk till aktuell mall för älgskötselplanlänk till annan webbplats

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Ansökan om registrering av älgjaktsområde och ändring av registrering av älgjaktsområdePDF

Blanketten ska lämnas till Länsstyrelsen senast 31 januari för att ändringen ska börja gälla kommande jaktår.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Rapportering av älgkalv

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Kontakt