Torkan och foderbristen

Den extrema torkan sommaren 2018 kommer att påverka länets lantbrukare och djurägare en lång tid framöver. Dåliga skördar ger foderbrist vilket gör att företagens ekonomi påverkas och det finns en risk för stress och psykisk ohälsa. Länsstyrelsen samverkar med intressenter i länet för att ta fram stöd och åtgärder. På denna sida samlar vi all relevant information vi har som rör torkan och situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Digitala förmedlingar för bete, vall samt skötsel av slåtterängar och ängsmarker

Länsstyrelsen tillhandahåller digitala förmedlingar för att underlätta kontakter mellan djurägare, markägare och ängsskötare. Anmäl ditt intresse via våra förmedlingar.

Betesförmedling
Vallförmedling
Ängs- och slåtterförmedling

Vattenuttag

Just nu är vattennivåerna i länets sjöar, vattendrag normala för årstiden, men detta kan snabbt ändras vid höga temperaturer och lite nederbörd. Grundvattennivåerna är fortsatt låga. Bristen på vatten kan ställa till med problem för jordbruksproduktion och djurhållning. Läs mer om vad som gäller vid vattenuttag och vem du kan kontakta om du har frågor. 

Vad gäller vid vattenuttag?öppnas i nytt fönster

Foder och vatten till djur

Foder och vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska skyddas mot lidande och sjukdomar och ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Information och kontaktuppgifter angående foder och vatten till djuröppnas i nytt fönster

Jordbrukarstöden

Till följd av den extremt varma sommaren har de flesta djurhållarna i Kronobergs län svårt att få fram tillräckligt med foder till sina djur. Många lantbrukare har varit tvungna att utfodra sina djur med det foder som skulle räckt över vintern.

Information om jordbrukarstödenöppnas i nytt fönster

Utbetalning av jordbrukarstöd

Förra årets torka har lett till en svår situation för många lantbrukare och med detta i åtanke har länsstyrelsen ytterligare fokuserat på att betala ut jordbrukarstöden.

Utbetalning av jordbrukarstöd

Kontakt