05 nov 2018 klocka 08.30 - 16.00

Blånader, rus och silverhår - 5 november

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland seniorer ökar. Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

Våld är alltid ett brott!
- Ingen börjar en relation med tanken ”lite stryk får jag nog räkna med…”

För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant på direkta frågor om våld. Därför är det oerhört viktigt att den som ställer frågorna har kunskap om våld i nära relationer. Det är också viktigt hur frågorna ställs och vilket stöd som erbjuds för den våldsutsatta.

Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Målgrupp:

Utbildningsdagen riktar sig till anställda och andra aktiva aktörer inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt andra arenor som riktar sig till äldre personer.

VAR: Folkets Hus i Varberg, Magasingatan 17, 432 45 Varberg.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt