Mänskliga rättigheter

Företag är viktiga aktörer i arbetet med mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen har tagit fram ett verktyg för företag som ännu inte utvecklat en policy för att undvika att verksamheten skadar de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen vill uppmuntra näringslivet att se sig som en viktig aktör i arbetet för mänskliga rättigheter. Den uppmuntran kan förmedlas genom dialog eller som ett led i en upphandling. I sak kan det beröra ditt företags ansvar som arbetsgivare, försäljare av konsumtionsvaror eller förmedlare av välfärdstjänster åt den offentliga sektorn, såsom skola, sjukvård eller social trygghet.

Det offentliga ansvaret

Det offentliga bär ett grundläggande ansvar för invånarnas rättigheter. Invånare som söker kontakt med det offentliga eller är beroende av dess service har att rätt bemötas respektfullt. Invånare som upplever hot eller missaktning från andra eller strömningar i samhället ska kunna förvänta sig motåtgärder från det allmänna. Invånare som stöter på hinder mot att delta i samhället ska ges understöd för att förutsättningarna ska
förbättras.

Det offentliga ansvaret kan genom lagstiftning, upphandlingar och arbetsgivaransvaret även omfatta näringslivet. Staten uppmuntrar näringslivet att införliva relevanta ansvarsområden för de mänskliga rättigheterna i sin egen affärsverksamhet.

Vårt arbete för mänskliga rättigheter

Vi kommer i kontakt med de mänskliga rättigheterna på olika sätt. Det sker i vanliga upplysningsärenden eller under beslut om olika tillstånd. Det sker genom förebyggande verksamhet på det sociala området, till exempel de våldsförebyggande uppdragen. Det sker genom verksamhet som på sikt underlättar alla invånares vardag, som stöd i tillväxtfrågor, samhällsplanering eller integration.

När vi kommer i kontakt med de mänskliga rättigheterna ska vi inte ta för givet att invånaren själv har förmåga att försvara dem, eller att hen inte möter särskilda hinder eller svårigheter. Därför är det viktigt att arbeta systematiskt med frågorna. Så att eventuella problem i verksamheten kan undanröjas innan det leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ju större handlingsutrymmet är, ju bättre påverkan kan proaktiva insatser för de mänskliga rättigheterna ha. Därför söker Länsstyrelsen samsyn och samarbete med kommuner, näringsliv och andra aktörer i länet kring de mänskliga rättigheternas betydelse och arbetssätt.

Regeringen har betonat att länsstyrelsen har en viktig roll för att de mänskliga rättigheterna når genomslag på regional och lokal nivå. Vi ska alltid ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i verksamheten och samtidigt vara ett stöd för kommunernas och andra aktörers arbete på området.

Politiska rättigheter

Politiska rättigheter skyddar invånarens inflytande. Invånare har rätt att bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för den. De har rätt att tillhöra en religion eller trosuppfattning av valfritt slag, eller att avstå från religion. Invånare har rätt att ingå i föreningar och nätverk. Invånare har rätt att demonstrera och delta i samhällsutvecklingen. De har rätt att inhämta information, att rösta i allmänna val och att ställa upp på valbar plats.

Medborgerliga rättigheter

Medborgerliga rättigheter skyddar invånarens personliga säkerhet och integritet. Invånare har rätt att inte utsättas för olaga frihetsberövande, tvångsmedicinering eller andra angrepp på säkerheten. De har rätt att få sin sak prövad av en domstol och inte uppfattas som misstänkta för ett brott innan det motsatta är bevisat. Invånare har rätt att rikta klagomål mot de som utsätter andra för övergrepp. Invånare ska få röra sig fritt inom landets gränser.

Ekonomiska rättigheter

De ekonomiska rättigheterna skyddar invånares ekonomiska säkerhet. Invånare har rätt att utföra ett betalt arbete, till rättvisa och godtagbara arbetsvillkor. De har rätt att organisera sig på arbetet och till socialförsäkringar i händelse av sjukdom, skada, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller föräldraledighet. Invånare har rätt att oavsett inkomster uppleva en godtagbar levnadsstandard. Det innebar en trygg tillgång till grundläggande förnödenheter som mat, vatten, bostad, värme och kläder, med mera.

Sociala rättigheter

Sociala rättigheter skyddar invånarens sociala handlingsförmåga. Invånare har till exempel rätt till en hälsa av högsta möjliga nivå. De ska skyddas från hälsovådliga och giftiga ämnen i naturen, kunna erhålla vård och att dra nytta av folkhälsofrämjande program mot missbruk, tuberkulos, utbredda cancerformer, med flera. De har rätt till ett tryggt familjeliv och att som barn skyddas mot övergrepp och exploatering i alla dess former.

Kulturella rättigheter

Kulturella rättigheter skyddar invånarens kulturella identitet. Invånare har rätt till grundskola. De ska inte på osakliga grunder uteslutas från högre utbildningar. Utbildning ska uppmuntra till en anda av respekt för de mänskliga rättigheterna. All invånare har rätt att delta i kulturlivet. De ska kunna fira kulturella högtider och delta i seder de identifierar sig med. Deras upphovsmannarätt ska vara skyddad. Invånare ska kunna dra nytta av forskningens framsteg och innovationer.

Allmänna principer

Alla ha rätt till samma rättigheter och till lika skydd av rättigheterna oavsett exempelvis kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Vidare ska den som upplever att rättigheterna kränks kunna framföra klagomål och få upprättelse. Barnet har rätt till ett särskilt skydd. I barnkonventionen gestaltas detta bland annat med rätten till personlig utveckling, att få komma till tals och få sina intressen satta i första rummet, i relation till alla beslut som berör barnet. På motsvarande sätt har det inrättats särskilda regler gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns också ett förstärkt skydd mot rasdiskriminering, diskriminering av kvinnor och mot tortyr i det internationella regelverket.

Kontakt