Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Besiktningsmän i Kronoberg

Om du misstänker att ett lodjur, en varg eller en kungsörn angripit dina tamdjur ska du så fort som möjligt kontakta en av Länsstyrelsens besiktningsmän för en besiktning.

Besiktningsmännen är verksamma i hela länet och nedan ser du vilket område de har närmast till. Besiktningen är kostnadsfri.

Södra delen av länet

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Martin Einarsson, telefon 070-247 46 38

Västra delen av länet

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Norra delen av länet

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Östra delen av länet

Jan-Eric Johannisson, telefon 070-510 46 12

Specialuppdrag som kräver rovdjursspårande hund

Sten Johansson, telefon 070-867 28 20

 

Så går en besiktning till

Vid en besiktning kommer Länsstyrelsens besiktningsman ut till dig för att avgöra om ett fredat rovdjur angripit dina djur eller om det finns någon annan orsak. Döda djur flås för att synliggöra skador, hål och blödningar innanför skinnet. Spår kan även säkras runt platsen där tamdjuret dödats/skadats.

För att i möjligaste mån underlätta arbetet för besiktningsmännen, låt döda tamdjur ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning.

Skador orsakade av fredade fåglar

Om du har fått en skada på din gröda av en ej jaktbar fågelart och vill söka ersättningen för den uppkomna skadan gör du så här:

  1. Anmäl skadan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar kontakt med en besiktningsman som i sin tur kontaktar dig om lämplig tid för ett besök.
  2. Besiktningsmannen gör en besiktning av skadan och en värdering av hur stort värde som gått förlorat. Besiktningen genomförs så fort som möjligt, senast inom tre dagar från det att skadan anmälts till Länsstyrelsen.
  3. När besiktningen är slutförd får du en kopia på besiktningsprotokollet. Denna skickar du sedan till Länsstyrelsen tillsammans med ifylld ansökningsblankett. Om du vill ha ersättningen utbetald till bankkonto - ange vilken bank!
  4. Länsstyrelsen skriver ett beslut om ersättning. Beslutet går inte att överklaga.

Ansökan om ersättning för skador

Om Länsstyrelsens besiktningsman vid besiktning kunnat konstatera att dina tamdjur eller din gröda angripits av fredade djurarter så har du möjlighet att söka ersättning för skadorna.

Ersättning söks på särskild blankettlänk till annan webbplats och skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 VÄXJÖ

Det går också bra att skicka ansökan via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Minimera eller förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur)länk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på grödalänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på hundarlänk till annan webbplats

Åtgärder mot skador på renarlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt