Flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Det är endast kommuner som kan söka ersättning, men insatserna kan utföras i samarbete med ideella föreningar eller andra organisationer inom civilsamhället.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansök om medel

Under 2019 har länsstyrelserna 66 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för § 37.

Utlysningen i länet pågår och sista ansökningsdag är den 23 april 2019. Kommunerna i Kronobergs län har totalt 1 750 000 kronor att ansöka om.

Ansökan kan i första hand avse insatser under åren 2019 och 2020. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Medel kan inte beviljas retroaktivt, dvs. inte före länsstyrelsens beslut om ett eventuellt bifall.

Under år 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Läs mer här om 2019 års utlysning av § 37a-medel:

Information om 2019 års utlysning av § 37a-medelPDF

Ansökningsblankett med vägledningWord

Intyg samverkanspartWord

Stöddokument jämställdhet för sökandePDF

Redovisning

Redovisningen ska mejlas till  kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

För redovisningsmallar, se nedan!

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt