Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Din ansökan kommer att bedömas och prioriteras av Länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Länsstyrelsen har fastställt en lägsta poängnivå som en ansökan behöver uppnå för att beviljas stöd. Du kan läsa mer om hur din ansökan bedöms och prioriteras i kapitel 9.3 i den regionala handlingsplanenPDF.

 • Aktuellt budgetläge: Det finns pengar kvar att söka stöd för.

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter om någon av punkterna nedan är uppfyllda, vilket ses som särskilda skäl.

 • investeringar i förbättrad tillgänglighet.
 • investering vid uppstart av nedlagd butik.
 • investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering.
 • investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande.
 • Servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och pakethantering eller apotek.
 • försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den kan motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan.

I Kronobergs län är högsta stödbelopp 1 000 000 kronor per verksamhetsställe (geografisk butik/drivmedelsanläggning). Dagligvarubutik och drivmedelsanläggning betraktas dock som skilda verksamhetsställen oavsett hur de är belägna i förhållande till varandra.

Ett verksamhetsställe kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i kommersiell och offentlig service (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bilagor till ansökan (fler bilagor kan krävas)

 • Fullmaktlänk till annan webbplats
 • Budget för projektetlänk till annan webbplats
 • Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 • Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 • Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 • Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter (minst två) eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga. Använd offertmallExcel.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant.

Kontakt