Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Ansökan ska även innehålla en arbetsbeskrivning, fotografier och en karta över fastigheten.

Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen utövar tillsyn och slutbesiktigar

Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet när det gäller kulturmiljövården i länet. En del av det arbetet innebär deltagande vid slutbesiktningar av genomförda arbeten.

Blanketter för bygganmälan och slutanmälan

Blanketten BygganmälanWord ska skickas till Länsstyrelsen i god tid innan arbetet startar.

När det gäller del- och/eller slutbesiktningar, ska du i god tid kontakta Länsstyrelsen för att komma överens om tidpunkt för besiktning.

Blanketten SlutanmälanWord ska skickas in till Länsstyrelsen.

Byggmötesprotokoll ska löpande sändas till Länsstyrelsen.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Anmälan om antikvarisk medverkan ska sändas in till Länsstyrelsen i god tid innan byggstart.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Skicka in ansökan om byggnadsminnesförklaring

Ansökan om byggnadsminnesförklaring skickar du till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö eller via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

I Kronobergs län finns 37 byggnadsminnen och länsstyrelsen har tagit fram en skrift om varje. Skrifterna ger en bra inblick i byggnadernas historia och är rikt illustrerade med fotografier och kartor från förr och nu.

Skrifterna är tryckta i en mindre och kostnadsfri upplaga men publiceras framför allt på Länsstyrelsens webbplats.

Du hittar skrifterna bland våra publikationer

Kontakt