Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas. Du hittar också länkar vidare till information om andra typer av områdesskydd.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Flerårsplan för Kronoberg

Länsstyrelsen har en fastställd rullande plan för arbetet med formellt skydd. Planen redovisar vilka områden som bör prioriteras i arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer. Mot bakgrund av det som anges i internationella konventioner, EU:s direktiv, miljömål med mera finns behov av skydd för flera naturtyper. Det gäller bland annat odlingslandskap, skog, våtmarker och vattenområden.

Syftet med att upprätta en flerårsplan är att bidra till öppenhet, skapa framförhållning och göra nödvändiga prioriteringar. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte rättsligt bindande.

Aktuell plan hittar du härPDF

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt