Licensjakt lodjur 2021

Lodjur

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Kronobergs län. Totalt får fyra lodjur fällas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Licensjakten efter lodjur i Kronobergs län är avslutad

Totalt antal fällda djur blev två av fyra tilldelade.

Information om fällda lodjur

Strax innan klockan 09.00 den 1 mars fälldes två lodjur i östra delen av Ljungby kommun. Båda djuren var hanar, de vägde 20,4 kg och 18,4 kg.

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Har du fällt eller påskjutit ett lodjur, rapportera det till länsstyrelsens telefonsvarare på telefonnummer 010-22-37 888, knappval 2.

Håll dig uppdaterad

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

För jaktledaren är det en skyldighet att minst en gång timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-22 37 888, knappval 1.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens sms-tjänst, se nedan under rubriken "SMS-tjänst för deltagande jägare 2021".

Vi publicerar också händelser och återstående tilldelning på denna webbsida. Men övriga kanaler prioriteras.

Anmäl dig till Jägarregistret

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur också anmäla sig till Jägarregistret.

Den 9 december 2020 fattade Länsstyrelsen beslut om att tillåta licensjakt efter fyra lodjur i Kronobergs län. Licensjakten kommer att ske mellan den 1 mars och den 31 mars 2021. Jakten sker i ett avgränsat område av länet där lodjursstammen är som tätast.

Karta över området där licensjakten får bedrivas

Beslutet om att tillåta licensjakt på fyra lodjur under 2021 har fattats för att lodjursstammen på sikt ska stabiliseras vid det förvaltningsmål som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur. Målet för förvaltningen är att det ska finnas fem årliga föryngringar av lodjur i Kronoberg. Förvaltningsmålet är beslutat av Viltförvaltningsdelegationen och anger ungefär hur stor lodjursstammen bör vara i Kronobergs län.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns i länet 6,83 familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 37 lodjur.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i det södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kronobergs län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1120 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. 

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

  • Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.
  • Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
  • Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del av den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och dess livsmiljöer kommer att finnas kvar. Det finns också tillräckligt många individer för att behålla en livskraftig population av arten (se referensvärde). Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärde

Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet individer närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan län och förvaltningsområden. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställt till 870 individer.

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutade 2019:

  • Summa Norra: 58 föryngringar.
  • Summa Mellersta: 62 föryngringar.
  • Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera att sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt. Förvaltningsmålet i Kronoberg är fem föryngringar.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp (föryngring)

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuell om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge arten funnits i området.

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 189,5 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar 1118 individer. I länet dokumenterades 6,89 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 37 lodjur i Kronobergs län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen minskat något i hela landet. I Kronobergs län har stammen ökat de senaste tio åren, precis som för södra förvaltningsområdet totalt.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Kronobergs län är att stabilisera populationen vid länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Hur har man kommit fram till att det är just fyra lodjur och inte fler eller färre som får skjutas i Kronobergs län?

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabiliseras vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att fyra lodjur kan jagas i länet. Länsstyrelsen har valt en försiktig tilldelningsnivå som också ger utrymme för oförutsedda händelser som kan påverka lodjurspopulationen negativt, till exempel trafikolyckor och skyddsjakt.

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tar länsstyrelsen, efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Hur många lodjur får skjutas i Kronobergs län?

Licensjakten omfattar fyra djur oavsett ålder och kön.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakten sker i ett område i mitten av länet där stammen är som tätast. Jaktområdets södra gräns följer väg 124 från Ljungby till väg 23. Den östra gränsen för jaktområdet följer väg 23 norrut till väg 30 och sedan väg 31 norrut till länsgränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Länsgränsen utgör sedan jaktområdets norra gräns fram till väg E4.

Karta över jaktområdet finns i bilaga 1 till Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Vem får jaga i licensjakten?

Det regleras i beslutet och är strikt villkorat. Den som jagar måste bland annat ha jakträtt efter lodjur i området, vara registrerad i Naturvårdsverkets jägarregister samt Länsstyrelsens sms-tjänst (se nedan).

Hur får jag jaga?

Hur man får jaga framgår av villkoren i beslutet.

Får man jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Får man använda fälla?

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats. Informationen går även att få via vår telefonsvarare eller sms.

Vad händer med lodjuret när det är skjutet?

Först och främst ska det genast anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsperson från Länsstyrelsen). Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen.

Skinnet från fällt lodjur tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar. Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt