• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog

Gårdsby

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö bökeskog är ett 65 hektar stort område med framför allt bokskog, betesmarker och rester av ängsmark. Bökeskogen är speciell tack vare sina vackra bokskogar med många gamla träd. Genom reservatet går Sigfridsleden, en populär vandringsled främst sommartid.

Skog och mark

Genom att bestämma ålder på träd med hjälp av trädets årsringar, har man i Bökeskogen hittat upp till 200 år gamla träd. Här finns stora naturvärden att skydda, då det på de gamla bokarna växer många hotade arter av mossor och lavar.

Förutom bokskogar finns vackra hagar med björkar och enebuskar liksom rester av ängsmarker med en skyddsvärd flora. Reservatet gränsar till de båda sjöarna Hinnasjön och Lövsjön. I området finns också ett antal kulturlämningar, till exempel odlingsrösen och backstugelämningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget upp­trädande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghäl­lar, block eller dylikt
 4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mos­sor eller lavar annat än bär eller matsvamp för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 8. eld
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning
 10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet el­ler dylikt i reservatet utan förvaltarens till­stånd.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2006

Areal: 65 hektar

Karaktär: Bokskog

Kommun: Växjö

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Leder

Vandringsled Sjöslingan
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,5 kilometer

Vandringsled Bokslingan
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,4 kilometer

Kontakt

Naturförvaltningen