Yxkullsund

Naturreservatet Yxkullsund består av jordbruksmark och skogsmark runt Yxkullsunds herrgård. Inom reservatet finns ett öppet landskap, trädbevuxna betesmarker, ädellövskog och sumpskog – en variation som ger ett mycket rikt växt- och djurliv.

I Yxkullsund finns många gamla, grova, lövträd – framförallt ek – som är en viktig livsmiljö för många lavar, svampar och insekter. I reservatet hittar man bland annat Läderbaggen, som är en tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd. I området finns även ett rikt fågelliv, bland annat har man sett mindre hackspett, bivråk och nötkråka.

Naturreservatets har ett rikt växtliv. Här växer till exempel kattfot, svinrot, nattviol och klockgentiana i betesmarkerna, sjötåtel och rödlånke i de blöta maderna och tandrot och blåsippa i lundarna. I reservatet hittar man även många fornlämningar och andra kulturhistoriska spår – åkermark med talrika odlingsrösen, hamlade träd och mäktiga stenmurar – som berättar om hur markerna har använts under olika tidsåldrar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Yxkullsund:

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Elda
  • Skada vegetationen och plocka växter
  • Samla insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Medföra okopplad hund
  • Framföra fordon (även moped och cykel) utom på avsedda vägar liksom att parkera annat än på parkeringsplatsen

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 122 ha
Karaktär: Betesmarker, odlingslandskap, ädellövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild