Västra Åsnens övärld

Västra Åsnens övärld

Runt 200 öar och ett mycket rikt fågelliv – naturreservatet utgör en viktig del av Åsnens övärld. Reservatet sträcker sig från Bergön i väster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Kanotleden Värendsleden passerar reservatets västra sida för att i söder korsa igenom reservatet.

På öarna växer skog som inte brukats sedan lång tid tillbaka. På vissa öar är det lövskog, på andra barrskog. Större delen av reservatet består av vattenområdet mellan öarna.

Mycket rikt fågelliv

Ett mycket rikt fågelliv finns i området med störningskänsliga arter såsom storlom och fiskgjuse. För att ge fåglarna ro under häckningstiden har delar av området tillträdesförbud under tiden 1 april – 31 juli. Under hösten samlas stora mängder storskrake i de grunda vikarna i området för att fiska. Flockar på uppemot 20 000 har setts och årligen brukar flockar på 5 000-10 000 storskrakar uppträda i månadsskiftet november/december.

Dessutom rastar och övervintrar en hel del örnar vid sjön under senhöst och vår, vilka även de tar del av Åsnens rika fiskbestånd. För att ge örnarna giftfri föda och för att minska dödligheten hos ungfåglarna som inte lärt sig att jaga själva, utfodras även örnarna till viss del. Det är mest havsörn som kan ses vid Åsnen och som mest har 48 örnar setts samtidigt (1997). Enstaka kungsörnar brukar dyka upp då och då under sina rundturer i Sydsverige på jakt efter föda.

Västra Åsnens övärld är en del av Åsnens nationalpark.

Föreskrifter

Det är förbjudet att under tiden 1 april - 31 juli vistas inom de på kartan snedstreckade områdena. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Västra Åsnens övärld:

  • Störa djurlivet, exempelvis störa vid fåglars boträd
  • Plocka blommor eller skada vegetation
  • Tälta
  • Förtöja husbåt eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande farkost
  • Elda
  • Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 1228 ha
Karaktär: Natursskogsbevuxna öar, Fågelområde
Kommun: Alvesta/Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda