Våraskruv

Våraskruv

Våraskruv erbjuder en naturupplevelse utöver det vanliga. Runt det som en gång var en ensamgård, vars byggnader fortfarande står kvar, finns stora delar av det gamla odlingslandskapet bevarat på sluttningar ned mot Våraskruvssjön.

Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri med anor från medeltiden. I ängarna växer ekar som kan ha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna gjorde uppror mot Gustav Vasa på mitten av 1500-talet. De stora ekarna i naturreservatet är verkligen imponerande. Deras grova bark och håligheter är dessutom viktiga miljöer för till exempel lavar, insekter och fåglar. Det utbredda växtsättet visar att de vuxit upp i ett helt öppet landskap.

Ett besök i Våraskruvs naturreservat lämnar ingen oberörd. Den överdådiga ängsfloran med Adam och Eva, gullviva, slåttergubbe, brudsporre, nattviol, ängs- och höskallra, kattfot, styvmorsviol och mängder av andra blommor i försommartid är en fantastisk upplevelse.

Förutsättningarna för denna blomsterprakt är magra ogödslade marker där gräset slås och forslas bort efter blommornas fröspridning. En tid efter slåttern släpps betande kreatur in på ängarna, precis som man gjorde förr.

Få ställen kan visa upp sig så oförändrade som Våraskruvs gamla åkrar och ängar. Att markindelning och brukningsmetoder dessutom är mycket väldokumenterade gör besöket än mer intressant.

En vandring längs Ängsstigen ger dig en inblick i hur mycket och väl planerat arbete som behövdes för att en familj skulle kunna försörja sig på gården. En markerad stig leder runt Våraskruvssjön. Väster om sjön går stigen genom naturskogsartad barrskog.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Våraskruv naturreservat:

  • Tälta
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet
  • Skada odlingsrösen

Tänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1959, beslut och skötselplan reviderade 2010
Areal: 78 ha
Karaktär: Odlingslandskap, naturbetesmark, äng
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Naturvårdsverket