Ushult domänreservat

Naturreservatet Ushult ligger vid sjön Unnens västra strand nordost om Lidhult, norr om naturreservaten Jättaberget och Ropareudden. Ushult är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

Ushults 120-åriga bokskog har stora biologiska värden bland annat på grund av de döda bokar i olika förmultningsstadier som också finns här. En av de lavar som finns här, Lunglav, är ett tecken på de höga naturskogsvärden som reservatet har. Inom det 5 hektar stora reservatet finns flera branter och längs sjön Unnens strand växer enstaka tallar och granar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ushult:

  • Tälta
  • Elda
  • Skada vegetationen och störa djurlivet (tillåtet att plocka bär och matsvamp)
  • Samla in smådjur och medföra okopplad hund
  • Köra i reservatet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Bolag