Torne boksskog

Naturreservatet ligger utmed sjön Åsnens västra strand och är ett välbesökt utflyktsmål för såväl naturupplevelser som friluftsliv. I skogarna finns flera stigar och vid sjön en grillplats. Den nedlagda järnvägen är numera en cykelled – ”Åsnen runt” – och i sjön passerar kanotleden ”Värendsleden”.

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

I naturreservatets södra del finns en gammal bokskog med ett mycket rikt växt- och djurliv. Här finns gamla grova träd och gott om död ved. I bokskogen finns många ovanliga och hotade arter av lavar, mossor och svampar bland annat rosa lundlav, brunpudrad nållav, havstulpanlav, kornig nållav, liten blekspik, bokfjädermossa, guldlockmossa och Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen. I reservatet finns dessutom mycket lunglav. Det är också en viktig miljö för vedlevande insekter, här lever bland annat den hotade arten bokomblock.

Reservatets sydvästra hörn består av sumpskog med bland annat björk, asp och al. Även i norra delen finns sumpskog som växer utmed en bäck och utmed sjöstranden. Sumpskogarna är hemvist för till exempel flugsnappare, skogssnäppa och grönsångare.

I mitten av området ligger en vacker låg ås utmed stranden där det växer grova bokar, ekar och tallar.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 31,6 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Alvesta
Ägare: Naturvårdsverket, Alvesta kommun