Toftåsa myr

Toftåsa myr

På en udde i sjön Åsnen ligger det 156 hektar stora naturreservatet Toftåsa myr. Här växer den kanske äldsta skogen i hela Kronobergs län, en tallskog som är runt 375 år gammal, mycket värdefull och av riksintresse.

Den största delen av reservatet är av högmossetyp, delvis trädbevuxen. 1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. På vissa av dessa delar växer idag ung tallskog.

I myrens norra del ligger Toftagöl, omgiven av gammal tallskog med den lilla växten rosling på marken. I reservatets östra del finner vi Svartsjön. På Tranholmen strax väster om sjön växer urskogsartad tall- och barrblandskog.

Rikt fågelliv

Hackspetthål i levande och döda träd utnyttjas av hålbyggande fåglar. Orrarna använder Toftåsa myr som spelplats och tranor, fiskgjuse och storlom häckar i området.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Toftåsa myr:

  • Tälta
  • Ställa upp husvagn eller förtöja husbåt
  • Göra upp eld
  • Medföra ej kopplad hund
  • Skada vegetationen och störa djurlivet
  • Det är förbjudet att plocka blommor men tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 156 ha
Karaktär: Myrområde
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda