Taglamyren

Taglamyren

Dofter och ljud från en myr är starkt förknippade med vildmark. Taglamyren, som blev naturreservat 1987, är inget undantag.

Den är stor, öppen och har inte förstörts genom torvbrytning eller omfattande dikning. Myren består av mycket stora mossepartier, kärrområden och omgivande kantskog. Söderifrån skjuter en moränrygg ut i myren. På denna ligger gården Tagelkärr med omgivande odlingsmark. Dvärgbjörk, strängstarr, myrlilja, sileshår och klockljung växer på myren.

Taglamyren är värdefull för fågellivet. Ljungpipare häckar och orrspelet bubblar under tidiga vårmorgnar. Från reservatets parkeringsplats går det en stig till ett fågeltorn, från vilket man har utsikt över myrens västra del.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Taglamyren:

  • Störa djurlivet
  • Medföra okopplad hund
  • Plocka blommor
  • Elda
  • Tälta
  • Ställa upp husvagn

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 389 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket