Sundranäs

Sundranäs

Sundranäs ligger vackert på en udde i Sjön Bolmens södra del, lite norr om den smala flik av sjön som kallas Kafjorden. Förutom udden ingår också ett vattenområde med ett antal mindre öar i reservatet. De viktigaste områdena i Sundranäs är boskogar av hög ålder, med inslag av ek och lönn.

Sundranäs består av betesmarker omgivna av bokdominerade löv­skogar och barrskogar. I naturreservatet ingår vattenområden med uddar där det växer mest tall och öar med äldre skog. Genom reservatet löper också så kallade transversalmoräner, bildade under inlandsisens avsmältning. Bjurnäsa- och Ropareudden är bra exempel på sådan moränbildning.

På betesmarken i reservatet finns lövdungar och öppen mark med enstaka lövträd. På vissa platser i naturreservatet växer den sällsynta arten granspira.

Skog som fått växa under lång tid och som innehåller gamla grova träd, samt mycket död ved, är en viktig miljö för mängder av organismer, som svampar, lavar och insekter. På och vid bokstammar kan man hitta många trädlevande svampar, bland annat den sällsynta jättetickan. Lunglaven, som också finns i området, brukar vara ett tecken på att det har växt skog i området under lång tid.

Den gamla banvallen mellan Ljungby och Halmstad, som används som vandrings- och cykelled, gränsar till reservatet i söder.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 85,7 ha varav 46 ha vatten
Karaktär: Lövskog, blandskog och betesmarker
Kommun: Ljungby
Ägare: Naturvårdsverket