Skilsnäs

På halvön Skilsnäs finns ett rikt fågelliv och naturen är både värdefull och gynnsam för lavar, mossor, insekter och svampar. Under en stor del av året är Skilsnäs snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet.

Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön, som tidigare använts för bete och slåtter, är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellövblandskog med bok, björk, ek, al, asp och inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.

Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär som är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.

Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och har idag en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar vilket gör området mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar. Fågellivet är rikt och här häckar bland annat mindre hackspett.

Föreskrifter

Det är förbjudet att beträda småöarna utanför Skilsnäs under perioden 1 april - 31 juli. Beträdelseförbudet gäller inte Skilsnäshalvön.

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Skilsnäs:

  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar
  • Inom vattenområdet starta, landa eller framföra luftfartyg

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 202 ha
Karaktär: Olika skogstyper; bokdominerad ädellövsskog och naturskogsliknande barrskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län