Ronamossen/Klockesjömyren

Ronamossen

Naturreservatet, väster om Ljungby, består av två separata delar – Ronamossen och Klockesjömyren. I Klockesjömyren finns de två sjöarna Klockesjö och Skinnesjö. Om Klockesjö finns en sägen noterad i fornlämningsregistret:

 “En jätte skall ha kastat klockan från Angelstads kyrka så att den hamnade i en sjö, vilken därefter fick namnet Klockesjö. Enligt en annan sägen om samma sjö ska man i orostider ha sänkt klockan i sjön. I senare tider har man upprepade gånger sökt efter klockan, dock utan att finna den.”

Några massiva insatser för att hitta klockan verkar dock inte ha gjorts eftersom de två myrarna är ovanligt orörda och väl bevarade. Ronamossen och Klockesjömyren, skyddade sedan 2000, är delvis beväxta med gles tallskog. I myrarnas kanter växer mycket myrlilja, klockljung och ängsull. På flera fastmarksöar och i skogarna på fastmark finns 100-årig barrskog med enstaka, mycket gamla, tallar.

I östra kanten av Ronamossen finns gammal bokskog med flera ovanliga lavarter. Några av de fågelarter som häckar i reservatet är ljungpipare, trana, tofsvipa, enkelbeckasin och här kan man även höra spelande orrar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ronamossen/Klockesjömyren:

  • Tälta
  • Ställa upp husvagn eller husbil
  • Plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)
  • Samla in insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Medföra okopplad hund
  • Göra upp eld

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 385 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda