Prästeboda

Prästeboda

Prästeboda är en gård med djupa rötter i historien. För hundra år sedan fanns här stora hagmarker och slåtterängar. Bröderna Carl och Anders Carlsson brukade gården från 1930 fram till 1975. De vårdade Prästebodas kulturvärden med omsorg och ville att gården skulle bevaras som en gammal kulturgård. Därför donerade de fastigheten till Svenska Alliansmissionen och en del av markerna blev skyddade som naturreservat.

Prästeboda var, med småländska mått mätt, en stor gård. Det märks på byggnadernas stil och storlek. Vägen upp till gården kantas av en lönnallé och stenmurar. Mangårdsbyggnaden är från slutet av 1700-talet och gårdsmiljön är gammal och naturskön.

Inom reservatet kan man se hur landskapet har förändrats under årens lopp och stenmurar, odlingsrösen, diken och mossbeväxta husgrunder hjälper oss att ana gårdens brukningshistoria. När slåttern och betet på gården minskade började betesmarkerna successivt växa igen.

Tidigare fanns här vacker granskog, men 2005 fällde stormen Gudrun nästan all vuxen gran i reservatet. Tanken är att delar av de stormfällda områdena ska bli betesmarker med ädellövträd. Mosippa (en mycket sällsynt art), backsippa och klockgentiana har tidigare trivts i betesmarkerna men har nu minskat eller helt försvunnit och förhoppningen är att dessa arter ska komma tillbaka i större antal.

I reservatet finns också marker med skogsbryn, alsumpskog och tätare partier av ädellövskog med både äldre träd och död ved. Eftersom området har många skiftande miljöer finns här ett rikt fågelliv. Här trivs till exempel arter som kattuggla, sparvuggla, mindre hackspett, bivråk och rödstjärt.

I reservatets norra del finns en sandplatå med brant sluttning som gränsar mot Storesjön. Från krönet har man en god utsikt.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Prästeboda:

  • Skada vegetationen eller naturföremål
  • Fånga eller samla in insekter m.m.
  • Göra upp eld
  • Övernatta i husbil eller husvagn

Fullständiga reservatsföreskrifter finns att få hos Länsstyrelsen och senare på skyltar i reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1970, revidering 2009
Areal: 78,5 ha
Karaktär: Naturbetesmark, slåttermark, ädellövskog, blandlövskog, öppen betad strandzon
Kommun: Ljungby
Ägare: Svenska Alliansmissionen