Norrnäs udde

Norrnäs udde

På spetsen av en udde i södra delen av sjön Bolmen ligger naturreservatet Norrnäs udde. Den äldre bokskogen längst ut på udden har varit skyddad sedan 1937 och blev naturreservat 1996. 2010 utökades reservatet med ett område med blandskog av bok och ek.

Norrnäs udde sticker ut som ett pekande finger i sydvästra delen av sjön Bolmen. Längs uddens strandkant kan man på flera ställen se en strandvall som är ett minne från då innan vattennivån i sjön Bolmen sänktes på 1840-talet. Längst ut på udden växer gammal bokskog med 120–140-åriga träd och även några äldre ekar.

I södra delen av reservatet växer yngre bokar och ekar och här finns också husgrunder kvar efter det gamla bostället Norrnäs, med historia ända tillbaka till 1300-talet. Hela Norrnäs udde är rikt på fornlämningar. Bland annat finns cirka 300 röjningsrösen och längst ut på udden finns lämningar av en stenåldersboplats.

Djur- och växtliv

I området finns flera sällsynta arter av lavar och mossor, bland annat de rödlistade lavarterna bokvårtlav, bokkantlav och lunglav. Reservatet har ett rikt fågelliv och på Norrnäs udde kan du ofta se till exempel nötskrika, storskrake och spillkråka och om du har tur, kanske du även får syn på den sällsynta mindre hackspetten som ibland håller till i strandskogen.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Norrnäs udde:

  • Tälta mer än en natt
  • Elda annat än på anvisad eldplats
  • Skada vegetationen
  • Plocka växter annat än enstaka exemplar (Bär och matsvamp får plockas för husbehov)
  • Samla in insekter och andra smådjur annat än enstaka exemplar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996, utökat 2010
Areal: 20,5 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Sveaskog AB