Möckelsnäs

Möckelsnäs

Möckelsnäs är ett naturreservat på spetsen av en halvö i Möckeln. Här kan du njuta av eklundar, stränder med al, björk, asp och vide, en spännande flora och ett rikt fågelliv. Det drygt 13 hektar stora reservatet, skyddat sedan 2014, har mycket att erbjuda.

Tillsammans med naturreservatet Kronan, är Möckelsnäs den yttersta delen av en halvö i sjön Möckeln. Reservatet består mest av ädellövskog där träden är bostäder för mängder av sällsynta lavar, mossor, svampar och skalbaggar vilket gör det viktigt att skydda den gamla skogen och miljön. Även den ibland översvämmade strandskogen med al, björk, asp och vide har stora naturvärden som är viktiga att skydda och bevara.

En ovanlig insekt i området är ekbrunbaggen som lever i hård ved av död ek. En annan intressant art är hårklomossa som lever i strandskogar som regelbundet översvämmas.

Föreskrifter

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar (dock ej lavar) av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  • samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  • störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
  • framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordning¬ställd parkeringsplats
  • tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats)
  • övernatta i husbil eller husvagn
  • sätta upp tavla, fågelholk, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
  • bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 13,2 Ha
Karaktär: Lövskog
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg