Libbhults ängar

Libbhults ängar

Det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar, någon kilometer väster om Klavreström, bjuder på en vid utsikt där det ligger på sin höjd. Här finns mest stora områden av ängs- och betesmark men också skogslundar och en bäckravin. 

Nästan all mark i reservatet har tidigare varit odlad mark som idag sköts genom slåtter och bete. Det finns markerade stigar som går genom reservatet.

I betes- och hagmarkerna växer stora ekar och lindar samt en del bokar. På de öppna ängarna, som sköts genom slåtter, finns många arter som behöver den här miljön för att överleva, till exempel den ovanliga arten granspira. Här växer också olika arter av orkidéer, smörbollar, slåttergubbe, slåtterblomma, ängsvädd, darrgräs, solvända och den lilla ormbunken låsbräken, vars blad bara blir cirka fem cm.

I de öppna markerna trivs mängder av fjärilar och insekter – flera av dem är ovanliga, till exempel slåttersandbi och slåttergubbemal. Speciellt för Libbhults ängar är, att här också växer mycket ängsvaxskivlingar, flera av dem är sällsynta.

Karrydsbäcken – även kallad Libbelta bäck – rinner genom reservatets sydvästra del. Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall, krokar och slingor ner från höjderna. I bäckdalarna växer en lövskog med bland annat tvåblad, tandrot och vårärt på marken.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Libbhults ängar:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet. Tänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971, utökning 2005
Areal: 73,5 ha
Karaktär: Slåtteräng, naturbetesmark, odlingslandskap
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg