Hyllebolsö

Hyllebolsö

Hyllesbolsö ligger i Hyllen – en grund sjö med många småöar och flikiga stränder. Naturreservatet bjuder på stora naturvärden och ett rikt växt- och djurliv.

Skog och mark

I mitten av 1800-talet sänktes vattennivån i sjön Hyllen för att få mer odlingsbar mark. Fram till 1930-talet användes Hyllesbolsö till jordbruk. I norr finns en kulle som kallas för Hurrabacken och enligt uppgift gick man upp på höjden och hurrade när man var klar med slåttern.

Här har alltid funnits mer eller mindre skog men sedan jordbruket upphörde har vissa områden delvis vuxit igen. Stora trädkronor på äldre träd samt gamla enbuskar och vildapel är tecken på att ön har varit mer öppen.

Sedan 1960-talet har skogen varit nästan orörd och är en lövnaturskog med träd i olika åldrar. Här växer främst björk, ek och bok.

Rikt fågelliv

Lövskogen, med mycket stående och liggande död ved, är viktig för till exempel hackspettar och olika mesar. På ön häckar bland annat storlom, fiskgjuse, gråtrut, havstrut och fisktärna.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hyllesbolsö:

  • skada naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva eller borra
  • fälla eller på annat sätt skada stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter.
  • störa eller skada djurlivet
  • samla in insekter, snäckor, maskar
  • elda
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
  • bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 19,7 ha
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg