Frågor om:

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Enheten jordbrukarstöd och veterinär

Telefon 0611-34 90 70

 

Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark

Lisa Holmer, Stabs- och utvecklingsenheten