Lägesbilder - redovisning från Länsstyrelsen i Kalmar län 1 jan - 31 mar 2018

Om publikationen

Löpnummer: Finns ej

Diarienummer: 865-2018-11

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 6

Publikationstyp: Annan

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Länsstyrelserna har i 2018 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa


lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksamheter som lägesbil-derna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska ge-nomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. I läges-bilderna ska även en bedömning av beredskap och kapacitet vad gäller bosättning av nyan-lända göras.

Kontakt