Trädslagsfördelning i Halltorps hage, Strandskogen, Strandtorp och Borga hage

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
rapportens framsida, lövskog Halltorps hage

För att få ett bättre underlag för skötseln av naturreservaten Halltorps hage, Strandskogen, Strandtorp och Borga hage initierade Länsstyrelsen i Kalmar län en undersökning av hur trädskiktsfördelningen och buskskiktets sammansättning ser ut.

Frågeställningar som Länsstyrelsen önskade få svar på var:

  • Vilka trädslag föryngrar sig?
  • Hur ser trädslagsfördelningen ut i respektive naturreservat?
  • Är rekryteringen av ek tillräcklig för att bilda framtida jätteekar?
  • Är det någon skillnad när det gäller föryngring av ek i betade och obetade delar av Halltorps hage?

Kontakt