Lantbrukets byggnader Stenåsa, Kastlösa och Ventlinge socknar

Om publikationen

Löpnummer: 2019:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Genom sin storlek är lantbrukets byggnader märkbara inslag i landskapet. Såväl bostadshus som ekonomibyggnader är betydelsefulla delar i landskapsbilden, samtidigt som de berättar om jordbrukets och bygdens förgångna och om den enskilda gårdens historia. I byggnadernas utseende, i form och material, kan man ofta utläsa deras funktion. Där jordbruket och markanvändningen har förändrats är gårdarnas byggnader ibland det enda som berättar om hur jordbruket tidigare bedrivits.

Kontakt