Bostadsmarknadsenkäten 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-1071-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Bilden visar första sidan i faktabladet

Varje år besvarar Kalmar läns tolv kommuner bostadsmarknadsenkäten; en enkät som går ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick av läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt få in underlag för bedömning av kommande utveckling.

Bostadsmarknadsenkäten innehåller fem delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper.

Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen under "Bilagor" nedan.

Faktabladet Bostadsmarknadsenkäten 2019 är en sammanfattning av enkäten för länet. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket.

I Länsstyrelsens kommande analys av bostadsmarknaden i länet, Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2019 – hur är läget på bostadsmarknaden?, fördjupar vi oss i bostadsmarknadsenkäten och andra relevanta indikatorer för bostadsmarknaden. Rapporten presenteras senare i år.

Kontakt