Lantbrukets byggnader i Odensvi och Stenåsa socknar

Om publikationen

Löpnummer: 2018:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Genom sin storlek är lantbrukens byggnader
märkbara inslag i landskapet. Såväl bostadshus
som ekonomibyggnader är betydelsefulla delar i
landskapsbilden. Lantbrukens byggnader berättar inte
bara om dagens förhållanden utan även om jordbrukets
och bygdens förgångna och om den enskilda gårdens
historia. I byggnadernas utseende, i form och material,
kan ofta utläsas deras funktioner. Där jordbruket
och markanvändningen har förändrats är gårdarnas
byggnader ibland det enda som berättar om hur och att
jordbruk tidigare bedrivits.

Kontakt