Kiselalger i Kalmar län 2016 - en undersökning av åtta vattendragslokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2018:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Kiselalgen Navicula germainii, som dominerade kiselalgssamhället i LO05 Loftaån i Kalmar län 2016. Foto: Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, tidigare Medins Biologi AB

Kiselalger analyserades på åtta vattendragslokaler inom den regionala miljöövervakningen i Kalmar län år 2016.
Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.
HA02 Habbestorpebäcken och OK02 Oknebäcken hamnade i klass l, hög status. IPS­indexet i Oknebäcken låg dock mycket nära gränsen mot god status. Diversiteten var låg i Habbestorpebäcken, vilket kan bero på någon form av störning.
God status, klass 2, konstaterades i B2 Glasholmsån, HL05 Halltorpsån och V A02 Vassbäcksån. Alla tre ligger dock mer eller mindre nära gränsen mot klass 3 och befinner sig alltså i riskzonen för att hamna i måttlig status.
Kiselalgsresultaten i DY02 Dynestadsån, HALOl Hallingebergån och L005 Loftaån visade klass 3, måttlig status.
Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.
Alla lokaler hamnade antingen i alkaliska (årsmedelvärdet för pH över 7,3) eller nära neutrala förhållanden ( årsmedel värde för pH mellan 6,5-7 ,3).
Missbildade kiselalgsskal kan vara tecken på påverkan av miljögifter. I B2 Glasholmsån, DY02 Dynestadsån, HLOS Halltorpsån, OK02 Oknebäcken och VA02 Vassbäcksån noterades en något förhöjd andel missbildningar ( 1,0-1,7 % ), vilket kan tyda på en svag påverkan av metaller, bekämpningsmedel eller liknade. HA02 Habbestorpebäcken, HALOl Hallingebergån och LOOS Loftaån hade mindre än l % missbildningar (ingen/obetydlig påverkan).

Kontakt